nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

nullbit.gif (35 bytes)
crus2.gif (1761 bytes)nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:

[Skipslister, forlis og sjøskader]

THE OWNERS GOOD WILL

Forliset ved «Giærkholmen»
27 november i 1772

Av Øivind Johansen

nullbit.gif (35 bytes)
nullbit.gif (35 bytes) nullbit.gif (35 bytes)crus4.gif (1387 bytes)


Det lød et dempet knepp da kapteinen Charles Kinnley lukket lommeuret sitt. Mens han la det på plass i lommen, tok han et overblikk og gav de siste ordre. Brigantinskipet «The Owners Good Will» av Arbroath i Skottland var på vei ned Themsen. Vi skriver London 8. November 1772. Det var en helt vanlig seilas de skulle ut på den 11 mann store besetningen og losen. Bestemmelsesstedet var Gøteborg, hvor de skulle laste sild. Den første natten tilbrakte de ved munningen av Themsen, i den lille byen Gravesend.

Morgenen etter gav de seg Nordsjøen i vold, med vestlig vind, og god bør. Men viden tiltok raskt i styrke, og de måtte snart gi opp alle forsøk på å få landsatt losen. På seilasens femte dag var de utenfor Brindlington Bay og fra Flamborugh Heed kom det ut en fisker og hentet losen.

«Formedelst vindens variation gjorde De under meget hardt og Stormende veyr Deres bæste at fortsætte Coursen efter Næset af Norge for med ald flid at forsætte Reisen til deres destinerde havn.»

Men så veldig greit gikk det ikke, da de så «Næses Land og fyhr» Forandret vinretningen seg til S.W og S.S.W. og de stod derfor til havs igjen. Strømmen stod ut Kattegat og mot land. De klarte ved hjelp av mange vendinger å nå svenskekysten 26. November . I tillegg til vinden, var det nå begynt å regne og luften var blitt «saa tyk og u-klar, at de ej torde Søge landet.»

Slik gikk altså natten hen, til de ca. klokken halv tre om morgenen i et noe oppklarende vær, fikk øye på land om styrbord. De forstod at de var kommet opp under norskekysten. Vinden stod S.S.O. dreiende til S.W. Plutselig fikk de se et skjær rett forut. For å prøve å unngå dette skjæret lot de ankeret klart til å falle, men kunne ikke finne bunn med loddlinen. De gjorde hva de kunne for å vende skipet, men før det vill bære av gikk de på et blindt skjær, så kraftig at skipet ble stående der i ca. 10 minutter. Like etter det gikk av, støtte det igjen, og denne gangen med fatale følger. Briggen mistet roret.

Fra nå av skjedde en rekke ting i rasende fart. Stormen kastet det skadede fartøyet inn mot en fjellvegg og fem mann rakk å hoppe i land på skjæret, «men i det samme da fleere af mandskabet just ville med sine Persohner løbe i land Fyltes For-Seylende af vinden og Skibet vendte af Skiæret, saa de Ey kunde komme fra Skibsborde.»

Da skipet drev av, begynte de straks å synke, så skipperen, styrmannen og fire av mannskapet som ikke hadde klart å redde seg i land, klamret seg fast til tauverket, mens skipet støtte om og om igjen. Ca. klokken fem om morgenen klarte de med store anstrengelser å få låret skipsbåten, og etter en hard kamp mot vannmassene, som stadig truet med å senke den vesle farkosten, og uten årer, drivende våte og helt utmattede drev de i land på Jerkholmen, hvor også «The Owners Good Will» like etter ble kastet på land.

«Deres skipper capitain Charles Kinnley var imidlertid meeget betaget af arbide og kulde i den Tid han med de andre var ved Vraget og holdt ved Masterne, at da de fick ham iland var han meget slet, og saaledes betaget, at der var fare for hans liv, i sær da de kom inne paa et u-beboet stæd, hvor intet var at faae til forfriskning, enten for han eller de andre.» Kapteinen var nok ille befaren. ca. to timer etter at de var kommet i land, døde han der ute på Jerkholmen. Den 1. Desember i 1772 ble han begravet, hvor vet ingen.

Ca. klokken 10 om formiddagen den 27. November, kom Anders Hansen Falck, los i Hasla, ut til dem og brakte de hardt prøvede menneskene inn til Hasla, hvor de fikk mat, drikke og tørre klær. Det blir også fortalt at hos losen i Hasla blir de eiendeler, som ble funnet på kapteinens lik, oppbevart og tørket : En 2 Guineer i gull, et sølv ur, et par sølv skospenner og en lommebok med noen regninger og 3 svenske bancosedler til en samlet verdi av 12 Daler.

Fartøyet lå nå knust og delt i to stykker, og mannskapet kjempet de neste dagene en hard kamp for å få berget mest mulig, og dro iland tre ankere, mesteparten av seilene, rær, master, blokker og tauverk, ja tilogmed spillet fikk de i land. Det var en ulik kamp mot kulde og stormende sjø, som foregikk ute på Jerkholmen, en dag sent i november i 1772.

Nå gikk alt sin vante gang, for på denne delen av Norges kyst, var det man vant med skipsforlis. Den 2. Desember ble det optatt sjøforklaring i skrivergården i Kolbjørnsvik og for retten fremstod: Styrmann John Miller, båtsmann Patric Johnson og de to drengene David Muduli og John Chappel. De andre sjøfolkene ble sent hjem med første skipslelighet og Sr. Thomas Pedersøn fra Arendal ble oppnevent som vrakets kommisjonær. Den 21. Desember var Joen Pedersøn og Gjelrud Nilsøn, begge fra Kolbjørnsvik, ute på Jerkholmen for å taksere vraket av «The Owners Good Will.»

Anno 1772 den 21de December vare vii undertegnede Skibs Kran og Tømmermæster Joen Pedersøn og Tømmermand Giæruld Nilsøn begge bosatte Mænd i Colbiørnvig, etter forlangede af Sr. Thomas Pedersøn ude paa Øen Giærkholmen for der at under Øyesyn og Taxt det derliggende og forulykkede Skibs Vrag af den Engelske Brigentin The Owners Good Will kaldet, hvorved de befant Vraget At være aldeeles Sønderbrdt saa at Vragets bagPart er Aldeeles fratagne, Pytting Jernene paa Styrbord Side er udtagne og mange av bielkerne brækkede, hvorfor vii da Vraget Ligger paa et Øde og ubeboet Stæd, samt er Exponeret baade for borskyldelse av Søe, Tyvehaand og andre Farligheder som til sidst kunde gjøre det at alt til intet ey kan andsee samme Skibs Vrag Skrog i sin nuværnde tilstand til høyere Værdie end 12 Rdr. Siger Tolv Rigsdaler -- Hvilket herunder vores hænder bekræfftes Ut Supra. --

Joen Pedersøn Giæruld Nilsøn

I all denne tid som gikk, ble inventar, seil, tauverk og ellers alt hva som var berget brakt inn til Jomfruholmen, hvor det ble lagret i påvente av auksjonen, men først skulle selve skipsvraket under hammeren.

Peter Buch Brønsdorph etc.

Giør Vitterligt at Anno 1772 den 23de Decembr blev effter Reqvisition fra Thomas Pedersøn og forgaaende Proclamation ved derom udslgne Placater saavel i Aredahls bye som ved omliggende Kirker i Lehnet en offentlig Auction foretaget udi Engelbreth Fahslans Huus i Colbiørnsvig i Øistad = Sogn under denne Nedenæs Lehns Jurisdiction for derved at opraabe og til Høystbydende at bortsælge Skibs Vraget Af det forulykkede Engelske Brigantin Skib The Owners Godd Will saaledes som samme nu paa Gierkholmen findes beliggende. --

Det sønderbrutte vraket til en taksert verdi av 12 Riksdaler ble oppropt og etter en hard budrunde, fikk Mogens Groos fra Arendal tilsalget, for en sum av 15 Rdl. og 1 ort. Året 1772 gikk over i 1773, og mannskapet på «The Owners Good Will» er kun styrmannen John Miller tilbake i Arendal. Den 26. Januar blir det foretatt en vurderings og taksasjonforetning over alt som var brakt inn til Jomfruholmen fra vraket. Til å sortere og forsyne det bergede inventarium og redskaper med nummer var det ansatt seks arbeidere. Dette arbeide pågikk helt til 4. Februar. Vi leser at tauverk, blokker, jomfruer og lignende teller 54 nummer, seilene alene teller 18 nummer. Blandt de andre ialt 66 nummer finner vi skipsklokken, 2 skipskanoner med rapperter, pomper og natthus, ja til og med en «meeget gammel skibs baad» Og taksasjonssummen ble satt til 404 riksdaler. Auksjonen ble fastsatt til 4. Februar 1773 «Kl. 1 slet udi Sr. Rasmus Lassens huus paa holmen i Galtesund ved Arendhal.» Og blandt de fremmøtte finner vi mange kjente navn fra Arendal og omegn. Ut i fra sluttsummen på 608 Riksdaler 1 Shilling ser vi at auksjonen gikk med overskudd på over 200 Riksdaler, en ikke ubetydelig sum. Men omkostningen til sorenskriver, taksasjonsfolk, bergingsfolk, vaktmannskap, forpleining o.l. kommer jo til fratrekk, så styrmannens pengepung var nok temmelig slunken etter at alt var oppgjort.

Da avreisedag for styrmannen kom, gikk han ombord på et skip i Arendal. Han passerte muligens forlisstedet, og gjorde seg nok noen triste tanker. Det jo ikke umulig at han kunne se det sønderslåtte vraket av en gang så stolt skute, tross navnet, «The Owners Good Will» alikevel ikke ble til sine eiers beste.

crus3.gif (1392 bytes)

 

Til toppen av siden

Til  Copyright siden

Vedlikeholdes av Hans Petter Madsen [Sende kommentarer 

© Norsk Forlishistorisk Forenings1_btn.jpg (5114 bytes)