../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Marinarkeologi]

Funnet et vrak ?

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)

Dersom du skulle finne et vrak, og du har mistanke om at det er over 100 år gammelt, regnes dette som et kulturminne, og er automatisk statens eiendom, dersom annen eier ikke finnes. Hvis vraket er yngre enn 100 år, må man som regel gå ut i fra at det finnes en eier. Som oftest et forsikringsselskap eller et rederi. Man har ikke i noen av tilfellene lov til å fjerne ting, eller foreta seg noe som kan skade vraket eller gjenstander, uten på forhånd å ha innhentet tillatelse til dette fra eieren. 
Loven sier at slike funn, som er eldre enn 100 år, skal rapporteres til rette myndighet.

Skjema for rapportering til myndighetene

Dette skjemaet skal oppdateres og er ikke tilgjengelig

Side 1

Skjemaet som er på 4 sider, er opprinnelig utarbeidet av en av foreningens medlemmer i samarbeid med de distriktsansvarlige maritime museer.
Dersom utskriften av sidene ikke blir som forventet er det sannsynlig at marginnstillingene i programmet du bruker er feil innstilt.

Side 2

Side 3

Side 4

Et noe forkortet utdrag av §14 i lov om kulturminner (med endringer, sist ved lov av 24. november 1995 nr.36) sier følgende om skipsfunn:

Staten skal ha eiendomsretten til mer enn hundre år gamle båter, skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært ombord eller deler av slike ting når det synes klart etter forholdene at det ikke lenger er rimelig mulighet for å finne ut om det er noen eier eller hvem som er eier.
Vedkommende myndighet etter loven her kan - uten hensyn til hvem som er eier - grave fram, flytte, granske og ta opp ting som er nevnt i første ledd og sette i verk andre tiltak for å verne eller ta hånd om tingen. Slike tiltak, eller andre tiltak som kan skade tingen, kan verken eieren eller andre sette i verk uten tillatelse fra vedkommende myndighet, eventuelt på visse vilkår.....
Finner av ting som nevnt i første ledd plikter å melde funnet til vedkommende politimyndighet på stedet eller til vedkommende myndighet etter loven her. Når staten er eier kan vedkommende myndighet - etter at funnet er undersøkt - overlate det helt eller delvis til finneren eller grunneieren.
Departementet kan skjønnsmessig fastsette en finnerlønn......

Det er verd å merke seg at aldersgrensen på 100 år regnes fra datoen da skipet ble sjøsatt, og ikke fra forlisdato. Videre behandles last og annet inventar separat, slik at dersom et skip er eldre enn 100 år, men lasten er yngre, vil skipet være kulturminne og statens eiendom, mens lasten vil kunne tilhøre opprinnelig eier eller eventuelt finneren.

Dersom du har funnet et skipsvrak som faller inn under 100 års grensen plikter du å melde fra til rette myndighet som er det lokale politi eller helst direkte til det forvaltende museet for distriktet funnet ble gjort. Se meldeskjemaets side 1, hvor ansvarsområder og adresser til disse museer finnes.

For mere informasjon se Riksantikvarens sider, hvor du vil kunne bla deg fram til "Lov om kulturminner" Her er hele loven gjengitt.

Eller du kan ta kontakt med:
NAVF's program for forskning om kulturminnevern
Norges allmennvitenskapelige forskningsråd
Sandakerveien 99
0483 OSLO
og be om informasjon om kulturminner under vann.

 

 

Til toppen av siden

Til Copyright siden

Vedlikeholdes  av Hans Petter Madsen [Sende kommentarer]

© Norsk Forlishistorisk Forening