../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes)  

Om foreningen

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes)

../images/nullbit.gif (35 bytes)

 

 

Foreningen fungerer som en samlende og kontaktskapende enhet for mennesker med interesse for skipsforlis og annen maritim historie. Dette fellesskap er ment å virke inspirerende og idé skapende på medlemmenes forskningsarbeid. Vi tar sikte på å opprettholde en best mulig dialog med lokale historielag, offentlige etater, ol. med maritim tilknytning.

Norsk Forlishistorisk Forening er en frittstående, privat organisasjon, som retter sin virksomhet mot maritim historieforskning.

Organisasjon og styre Litt om foreningsens styre og organisasjonsform.
Medlemsskap Litt informasjon om medlemsskap, samt søknadsskjema for medlemsskap
Målsetting Litt om foreningens arbeidsområder og målsettinger
Kompetanse Litt om hvilken kompetanse foreningen kan stille til rådighet ved behov
Foredragsvirksomhet  
NFF tidende Om foreningens medlemsblad som kommer ut hver måned
Arrangementer Referat og bilder fra turer som foreningen har arrangert

Foreningens aktive medlemmer består av personer, som forsker på maritim historikk og da spesielt på dokumentasjon vedrørende sjøskader og skipsforlis langs hele norskekysten. Medlemmene i foreningen har lang erfaring innenfor området og består av personer med forskjellig bakgrunn og daglig virke.

Hovedvekten av forskningsinnsatsen er for tiden lagt til sørlandskysten, da denne kyststrekning viser seg å ha den største konsentrasjon av skipstrafikk i den tidsperiode hvor det finnes brukbart kildemateriale. Tilfanget av opplysninger om skipsforlis antas derfor å være størst for denne kyststrekning.

Foreningen arbeider ikke bare med sjøskader og skipsforlis, men engasjerer seg også innen kystkultur og maritim historie med tanke på å ivareta og bevare vårt maritime miljø og kultur. Med den interessen for kystkultur som finnes, og med et av verdens rikeste land som utgangspunkt, bør det finnes både politisk vilje og midler til å ta vare på disse kulturskatter.

Foreningen ser derfor et stort behov for å registrere, dokumentere og verne om maritime kulturminner, som i mange tilfeller kan vise seg å være meget viktige brikker i lokalhistorisk sammenheng. Et ledd i dette arbeidet er søk under vann, og ofte gir dette arbeidet oss den endelige bekreftelsen på forskningsresultatene, og viser oss at kulturminnene virkelig er der, og at de er bevaringsverdige.

Foreningen utgir et eget blad med faglig stoff innenfor de områder som vi har vårt arbeidsfelt. Bladet kommer ut en gang i måneden, og blir distribuert til alle foreningens medlemmer.

 
 

Til toppen av siden

Til  Copyright siden

Vedlikeholdes  av Hans Petter Madsen [Sende kommentarer]

© Norsk Forlishistorisk Forening