../../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../../images/nullbit.gif (35 bytes)
../../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Medlemssiden]

FORENINGENS LOVER OG INTENSJONER

../../images/nullbit.gif (35 bytes)
../../images/nullbit.gif (35 bytes)

../../images/nullbit.gif (35 bytes)

Vedtatt på generalforsamling 3 februar 2006

§ 1 Formålsparagraf
Foreningens navn er Norsk Forlishistorisk Forening, heretter kalt NFF. Foreningen skal fungere som en samlende og kontaktskapende enhet for mennesker med interesse for skipsforlis og annen maritim historie. Ved fellesskap å virker inspirerende og idéskapende på medlemmenes historiske forskningsarbeider. Søke å opprettholde en best mulig dialog med lokalhistorielag, offentlige etater, etc. med maritim tilknytning. Skaffe bredest mulig oversikt over de forlis og sjøskader som er skjedd langs norskekysten, med best mulig tilhørende dokumentasjon. Ut over dette å arbeide med maritim historikk på alle felter, og bidra utad med informasjon og kunnskaper innen alle disse områder. Samtidig søke å vedlikeholde et sosialt samvær mellom medlemmene som bl.a. skal avstedkomme minst et marinhistorisk seminar hvert år.

§ 2 Medlemmer
Opptak av medlemmer kan gjøres på vanlige styremøter, og krever 2/3 flertall. Disse vil da få tilgang til foreningens forum på Internett, NFF tidende samt annen informasjon fra foreningen, og har adgang til seminarer, museumsbesøk, kurser etc. som arrangeres av foreningen. Familiemedlemsskap er å se på som et normalt medlemsskap, men familien mottar kun 1 stk av alle tilsendte skrivelser. Familiemedlemmet betaler en redusert pris som er fastsatt på generalforsamling. Det gis adgang til utnevnelse av æresmedlemmer, dersom noen har utmerket seg på en helt spesielt positiv måte for foreningen og dens intensjoner. Æresmedlemskap kan kun gis på generalforsamling og må være enstemmig. Æresmedlemskap er et livsvarig, gratis medlemsskap.

§ 3 Medlemsavgift
Årsavgift betales forskuddsvis etter den dato og størrelse som styret fastsetter. Ved innmelding 6 mnd. etter dato for årsavgift irømmes halv pris for inneværende år.

§ 4 Ekskludering Ekskludering av medlemmer kan gjøres på vanlig styremøte, og krever minst 2/3 flertall.

§ 5 Bruk av foreningens informasjon, kunnskap og materiell Utlån av foreningens materiell kan kun skje etter avtale med materialforvalter. Ved utgivelse av forskningsmateriale, bøker, publikasjoner eller lignende som har blitt til som en følge av medlemsskapet i NFF forventes det at NFF blir takket behørig, aller helst med logoen i publikasjonen.

§ 6 Vrakfunn Alle vrakfunn som blir gjort av medlemmer i NFF bør meldes gjennom foreningen, men krediteres og registreres på finner(ne). På denne måte vil det øke foreningens oversikt over skipsforlis, samt at de forvaltende myndigheter får forståelse av NFF’s arbeide. Finnerne vil bli behørig belønnet med NFF’s eksklusive diplom/bevis, og så langt det er mulig, gis dokumentasjon for det vrak det gjelder. Den eller de medlemmer i NFF som på en eller annen måte har medvirket ved et vrakfunn skal føres opp på vrakmeldingen.

§ 7 Styret Styret i NFF velges på generalforsamling med 2/3 flertall. Styret har fullt ansvar og full råderett over foreningens verdier, materiell, økonomi og arkiver. Alle avgjørelser vedrørende forvaltning av disse ting krever 2/3 flertall i styret. Styret skal bestå av minst 7 personer med følgende verv besatt: Formann, Nestformann, Kasserer, Sekretær, Materialforvalter og 2 Styremedlemmer. Foreningens styre er valgt for 1 år av gangen, dog er nestformann, kasserer og sekretær kun til valg hvert annet år. Nestformann og sekretær velges ved årstall delelig på 2, kasserer ved oddetallsår. Valg av styre foretas på generalforsamling. Styret fastsetter til enhver tid de arbeidsoppgaver som tilfaller det enkelte styremedlem. Forslag til styret fremsettes av en valgkomite, som er valgt på foregående generalforsamling, og som skal bestå av minst 2 personer. Alle styremøter ledes av formannen, eller styret velger dirigent, hvis formann er fraværende. Dirigent er da den som har lengst ansiennitet i styret. I tilfelle stemmelikhet har formannen, eller nestformann i formannens fravær, dobbeltstemme. Styret fastsetter til enhver tid de arbeidsoppgaver som tilfaller et hvert styremedlem. Styret fremlegger på generalforsamling årsberetning, samt regnskap i revidert stand.

§ 8 Administrasjon og økonomi
Den rent administrative side av foreningen skal holdes på et så lavt nivå som mulig, slik at det faglige arbeidet prioriteres. Eventuelt overskudd i foreningen kan etter vedtak i styret gå med til å dekke en del av kostnadene ved f.eks. museumsbesøk, seminarer, spesielle forskningsprosjekter, etc. Hvis økonomien tillater det skal det hvert år deles ut forskningsmidler. Årets sum blir fastlagt på generalforsamling og skal fordeles på 3 prosjekter. En gruppe bestående av 3 personer samt en varamann, oppnevnt på generalforsamling, foretar vurdering av innkomne søknader og fordeling av midlene. Gruppens medlemmer skal bestå av personer med noe kunnskap om forskningsoppgaver. Varamann trer inn dersom en av gruppens medlemmer er inhabil. Styret kan ved behov oppnevne ytterligere varamenn for en kort periode. Av søkeren vil det bli avkrevet et resultat som er av allmen nytte og som kan publiseres til medlemmene. Det er kun anledning til å søke midler for ett år av gangen. All korrespondanse eller uttalelse som vedrører NFF som forening, eller kan ha politiske konsekvenser for foreningen, det være seg negativ omtale, tvist eller uenigheter, enten innad eller utad, skal uten unntak fremmes/mottas/videreformidles av formann. Formann skal fortrinnsvis rådføre seg med styret for å løse tvister eller uenigheter. I saker av stor betydning skal styret gi sin tilslutning med minst 2/3 flertall før uttalelse fra NFF skjer. Enkeltmedlemmer skal ikke på egen hånd mekle eller uttale seg på vegne av NFF som forening i slike saker.

§ 9 Generalforsamling
Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen. Denne avholdes hvert år i løpet av januar/ mars. Innkallingen bør skje minst 6 uker før. Forslag skal være styret skriftlig i hende minst 4 uker før. Agenda vil være tilgjengelig 3 uker før. Generalforsamlingen krever 2/3 flertall og er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Generalforsamlingen skal vedta følgende:
• Dagsorden
• Valg av ordstyrer og protokollfører
• Årsrapport
• Regnskap
• Budsjett
• Innkommende forslag med kommentarer fra styret
• Valg Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles på 14 dagers varsel, når minst 2/3 av medlemmene krever dette, eller hvis styret finner dette nødvendig.

§ 10 Lovendringer
Endringer i denne lov kan bare gjøres på generalforsamling, og må stå oppført på sakslisten.

§ 11 Oppløsning av foreningen Forslag om oppløsning av foreningen må fremsettes på 2 etterfølgende generalforsamlinger med likelydende tekst. For at vedtak skal kunne fattes må det vedtas med minst 2/3 flertall på begge generalforsamlingene. Ved en oppløsning av foreningen tilfaller foreningens midler den organisasjon som vedtas av begge generalforsamlingene.

 

 

 

 

 

 
 

Til toppen av siden

Til  Copyright siden

Sist oppdatert 17 February, 2004 av Trond Johannessen

Norsk Forlishistorisk Forening