Norwegian-English Cannon dictionary before 1814

 

Norwegian

English

Håndgranat

Hand grenade

Hul kanonkule fylt med krutt og isatt brannrør.

See Grenade.

Arbeidsbeskrivelse

 

Ryge

No transelation

Brukes for å forbedre innesperret luft. Det gjøres med en

 

blanding med vitriol og salpeter.  På steder som er innelukket

 

for eksempel på banjern i skip og i festningenes murer

 

Skyt-rolle

No transelation

Fordelingsrolle, hvor det er anført hver mands sin plass ved en

 

bataille.

 

Skyt-seddel

No transelation

Liste over en kanons mannskap og deres rolle ved kanonen, og

 

 er hengt opp ved/på kanonnen til alles etteretning.

 

Ballistikk

Balistic term

Avslutnings hastighet

Terminal velocity

Avslutnings hastigheter eller bare slutthastighet den

The velocity at which a projectile struck the target.

hastigheten prosjektilet har når det treffer målet.

 

Caliber

No transelation

Eller kaliber, nominellt caliber er løpsdiameteren den oppgis i

 

vekt. For kanonere er dette alltid pund (gjeldende pund for det

 

landet og i den tiden den ble laget), for mindre våpen bruktes

 

lod (betegnes som lødighet). Det vil si at for eksempel "denne"

 

kanonen er en 12 punder, da menes det at en rund kule i jern

 

som passer nøyaktig i løpet vil veie 12 pund.

 

Hastighet

Velocity

 

The motion versus distance ratio of a projectile after being fired

 

by a weapon. Gunners in the Civil War had to estimate velocity

 

by using a measurement of distances by sound. In order to get

 

a valid measurement they had to take into account the wind,

 

temperature, and humidity present during firing.

Munningshastighet

Initial velocity

Utgangshastigheten på prosjektilet når det forlater løpet.

The speed at which a projectile left the muzzle of a weapon.

Betegnes i balistikken som V0 (velocity 0 meter/foot)

Initial velocity was measured in feet per second.

Nominellt caliber

No transelation

Se caliber

 

Spillerom

No transelation

Er den klaringen som en kule har i løpet

 

Befestning

Fortification

Arkeli

No transelation

Arsenal, tøyhus. Depo for våpen og ammunisjon. Den som drev

 

arkeliet var arkelimester.

 

Batteri

Battery

Betegnelse på en eller fler kanoner ble i eldre tid brukt på

A term applied to one or more pieces of artillery, or to the place

skytepplattformen eller kanonbenken. I senere tid blir en taktisk

where they were positioned. In the Union army a battery was

enhet av artilleriet - f.eks. et antall kanoner som er stilt til volls

usually made up of six pieces of the same kind of cannon, while

på et festningsverk - kalt et batteri.

a battery in the Confederate army usually constituted four

 

weapons. Batteries, under the command of a captain, were

 

further broken down into sections. Each section consisted of two

 

 guns under the command of a lieutenant. One gun, along with

 

a caisson and limber, was designated as a platoon and served

 

under a sergeant and two corporals. A battery in the Union army

 

 could exceed 100 men and officers.

Borg

Fort

 

A permanent defensive structure which contained a garrison.

 

Early forts were constructed of brick or stone and usually had a

 

moat surrounding them. During the Civil War, forts were earthen

 

 and considerably smaller than the masonry structures. Forts

 

often had a series of field works protecting them from attack by

 

infantry. Most forts contained permanent buildings for troop

 

quarters, kitchen, hospital, and other duty areas.

Festning

Fortress

 

A fortified city or town, or any piece of ground so strongly

 

fortified that it was capable of resisting an attack carried on

Garnison, forlegning artilleri

Garrison artillery

Se beleirings artilleri

See Siege and Garrison Artillery.

Halvt batteri

Demi-batterie

Fransk begrep som referer til at et dekk (vanligvis det underste)

A French term referring to an armament layout where one deck

 ikke har fullt opp med kanoner.

(usually the lowest) carried only a partial battery of guns.

Kanonport

Gun port

Port, kanonport er den åpningen i for eksempel et skip som

or PORT-HOLE  Holes in the side of a vessel, to point cannon

kanonen peker ut av. De portene som var på de nederste dekk

out of (See BRIDLE.) An opening in the side of a ship to

hadde altid luker som kunne lukkes og tettes (kalfatreres) i

accommodate the muzzle of the gun. The gun port was covered

dårlig vær

by a half port shutter.

Kystartilleri

Seacoast artillery

 

Heavy weapons which were usually permanently mounted in

 

position in forts or other defensive areas along river banks and

 

coastal waterways. Seacoast weapons were mounted on

 

barbette, casemate, flank casemate, and Columbiad carriages,

 

or, as in the case of mortars, beds. Some examples of seacoast

 

artillery were the 10-inch Columbiad and 15-inch caliber

 

Rodman smoothbore cannon.

Skipsarmering

Ship's armament

Innbefatter alt skyts, huggvåpen, kastevåpen beskyttelse som

 

skjold og rustninger etc.

 

Tøyhus

No transelation

Våpen og eller ammunisjons lager Betegnes også som arkeliet.

 

Blankvåpen

 

Artilleri sabel

Artillery saber

 

A large, thick, curved blade having no basket guard often

 

referred to as a saber.

Sabel

Sword, sabre

Fellesbetegnelse / familie navn

Generic term / Family name

Artilleri

Artillery

Generell betegnelse på alt som hadde med govt skyts.

1) Generic term used to describe the heavy weapons of every

Herunder regnes Bombekaster/morter, haubitser og kanon.

description with the implements and materials necessary for

Dets besetning; Compagniesjef med stückhauptmanns

their use. The weapons are broken down into four categories

(kapteins) grad. Nestkom-manderende (NK)  med

Guns, Howitzers, Columbiads, and Mortars. These pieces are

stuckløytnants??? grad, Intendant som er stuckjunker. 1

further categorized by their specific use Seacoast, Siege and

arkelimester, 1 batterisjef??? som er feueverker???, 1

Garrison, and Field Artillery. Finally, artillery weapons may be

overkonstabel pr kanon som er kanonkommandør (KK), 3-5

denoted by type of bore (smooth or rifled). 2) Specific branch of

konstabler pr skyts samt en trommeslager som er overkonstabel

 the Confederate and Union armies and navies charged with the

 og et visst antall musketerer som er utstyrt med

 deployment, service, and maintenance of artillery. 3) Sub-units

munladergevær. (se offiserer) NB! Dette måsjekkes! Det norske

of the artillery branch, usually designated by state name,

 artillerikorps (1685-1764).Det norske artillerikorps ble opprettet

regiment number and/or name, battery letter, corps number,

 ved kgl.res. 24.6.1685. Det besto av sju kompanier knyttet til

and specific army membership. Many of the sub units were also

festningene Akershus, Kongsvinger, Fredrikstad, Fredriksten,

known by the name of their commanding officer or other

Kristiansand, Bergen og Trondheim. Kompanisjefene var

non-standard references.

samtidig artillerisjefer på vedkommende festninger. I tillegg ble

 

fra 1.1.1746 også oppsatt et feltartillerikompani forlagt på

 

Akershus. Artilleri-korpset ble nedlagt ved forordning 3.8. 1764.

 

Baklader

Breech-loader

Betegnelse for skyts som lades bakfra, enten det er med

A type of weapon loaded through the breech rather than the

kammer eller bare et sluttstykke/kile gammel betegnelse på

muzzle. The rifled cannon had a screw assembly at the breech

disse var kammerstykker og kilestykker.

which could be opened for loading and then secured closed for

 

firing. A few breech-loader cannons were introduced during the

 

Civil War, but most were not successful in testing. The

 

Whitworth and Armstrong cannons were notable exceptions.

Barsehage

No transelation

d.s.s hage, se denne.

 

Barser

No transelation

Lange finkalibrede kanoner , de var helsmidde  av jern og

 

bakladede og montert på miker (gaffel), men mindre enn

 

skerpentinerene. Det er vel antagelig herfra vi har navnet

 

"børse". Det fnines noen bevarte, som en tror er barser, flere

 

har en kilemekanisme ikke ulik de på kilestykkene. Kan hende

 

at det er disse som betegnes som kilestykker i de elste

 

festninges regnskapene.

 

Baugkanon

Bow chaser, bow gun

Se, jager kanon.

 

Beleiring og festnings artilleri

Siege and garrison artillery

 

Large and cumbersome weapons which could be moved, with

 

difficulty, from one position to another. This type artillery was

 

designated "siege" if it was used to attack a fortification and

 

"garrison" if it was used to defend the fortification. The common

 

weapons used for siege and garrison batteries were 12-, 18-,

 

and 24-pounder guns; 8-inch howitzers; 8- and 10-inch and

 

Coehorn mortars.

Bøsse

No transelation

Eldre betegnelse på skytevåpen uansett størrelse, utseende og

 

materiale.

 

Carronade

Carronade

Korte grove kanoner med en lengde fra 7-13 caliber.

A short naval gun of large caliber designed for firing at ships

Carronaden blir ofte sett på som en av de få nyskapninger

close together in action. The gun was developed by the Carron

innen kanonproduksjonen, så lenge forladerkanoner var i aktivt

Ironworks in Scotland in the 1770s.

bruk. Ideen til den korte og lette kanontypen ble opprinnelig

 

lansert i 1747 av engelskmannen Benjamin Robbins.  Det gikk

 

imidlertid mange år før det skotske jernverket Carron realiserte

 

hans ideer ved at de begynte eksperimenter med slike kanoner.

 

 Det var altså dette jernverket som gav kanontypen navnet

 

Carronade.

 

Carronadene ble etter hvert laget i et vidt spekter av kalibre, fra

 

Dobbelt falcon

No transelation

( Se falcon).

 

Dobbelt falconett

No transelation

( Se falconett).

 

Dobbelt kartove

No transelation

Se Kartov.

 

Dobbelt skerpentiner

No transelation

( Se Skerpentiner).

 

Dobbelt slange

No transelation

Se slange.

 

Enkelt  skerpentiner

No transelation

( Se Skerpentiner).

 

Enkelt falcon

No transelation

( Se falcon).

 

Enkelt falconett

No transelation

( Se falconett).

 

Falcon

No transelation

Falconer, Falkonner Mindre kanon av slange typen vanligvis fra

 

 2 til 3 pund. Falcon er vel den kanontypen som har hvert med

 

lengst den begynte som smidde bakladede jernkanoner på

 

begynnelsen av 1500 tallet, og på 1600 tallet ble de produsert i

 

bronse. Falconer ble produsert fram til slutten av 1800 tallet

 

som støpte jernkanoner. De ble inndelt i dobbelt falcon på 2,5-3

 

 pund, enkelt falkon på 1/4 pund disse små falconene ble ofte

 

kalt falconetter. Se falconetter, som har en egen inndeling.

 

Falconett

No transelation

Falkonett er en finkalibret kanon på rundt  2/3 til 1 pund i

 

diameter (ca.5cm). som regel er de montert på en svingbar

 

gaffel. De hadde på skip flere misjoner. De kunne skyte kardesk

 

 (esker i blikk med skrap/blykuler) for å klarere dekket, eller

 

bruke kuler for lengre avstander. De ble også benyttet til signal

 

og salutt, til for eksempel å tilkalle los. Enkelt Falkonetter fantes

 

i 1487 da var de produsert i bronse og var forladet. De hadde

 

en størrelse på rundt 0,75 pund. Senere de ble også laget som

 

dobbeltfalconett helt opp i 2 pund i fra 1559 til 1644 ( Se

 

 

 

Falkon

Falcon

Mindre kanon av slange typen vanligvis fra 2 til 3 pund.

Small gun of the culverin type (qv) firing a shot of 2 1/2 - 3 lbs,

 

the falconet was an even smaller version firing a ball of about

Felt artilleri

Field-battery

 

A certain number of pieces of artillery so equipped as to be

 

available for attack or defense, and capable of accompanying

 

cavalry or infantry in all their movements in the field. There are

 

usually allotted to a field-battery four pieces in time of peace

 

and six in time of war, and it is divided into mounted artillery,

 

which usually serves with infantry, and horse-artillery, which

 

ordinarily serves with cavalry. The main difference between the

 

two consists in the cannoneers of the latter being mounted; in

 

rapid evolutions of the former they are conveyed on the

 

gun-carriages. See Artillery and Battery.

Feltslange

No transelation

Se slange.

 

Finkalibret

Small bore

Generelt begrep om kanoner med mindre løpsdiameter enn

 

normalt for den tiden det er snakk om.

 

Fygler

No transelation

Har ingen egentlig definisjon på denne da selve navnet kun

 

henspeiler på at den er bakladet. De var laget av smijern

 

dimensjonene er ukjent navnet kommer antagelig fra Fransk:

 

Veuglaire.

 

Fyrmøsser

No transelation

Morter for å skyte brannkuler med.

 

Glattboret

Smoothbore

Betyr at løpet er uten riller eller roterene rifler.

A musket or artillery barrel which was manufactured without

 

rifling, or lands and grooves, in the bore.

Gotling

No transelation

Et ukjent begrep for en munnladet jernkanon som fantes på

 

Akershus festing i nevnte år.

 

Hagebøsse

No transelation

d.s.s hage, se denne.

 

Hager

No transelation

Hager (haker) var noe av det første skytset som fantes det ble

 

brukt og utviklet seg fra ca.1350 til begynnelsen av 1700 tallet.

 

Kjennetegnet var at de hadde en hake under løpets forkant for

 

å ta opp rekylen. De første var grov smidde korte jern

 

håndkanoner på rundt 20-30mm. De ga navnet til den senere

 

Arkebusen (hakebus) De fantes i store mengder på land og skip

 

 de ble regnet i antall dusin under skipsinventar og armering.

 

De hadde i starten ingen tennmekanisme, men ble tent med løs

 

lunte eller lignende. Senere fikk de fenghullet på siden og

 

forskjellige enkle anordninger til å holde lunten. Hager oppdeles

 

Halv falconett

No transelation

( Se falconett).

 

 

 

Halv kartove

No transelation

Se Kartove.

 

Halv sager

No transelation

Er også betegnet som Halffue sager ( Se sager).

 

Halv slange

No transelation

Se slange.

 

Haubitser

Howitzer

Haubitser er et grovkalibret kort og lett skyts som ser ut som en

A short-barreled weapon with a large powder chamber.

kanon, men har mye tynnere gods i løpet og ser ganske rette

Howitzers were lighter and fired shells with lower powder

ut.  Haubitsere ble laget i mange størrelser og montertes enten

charges at higher elevations, but lower ranges than guns of the

med en gaffel for de mindre eller på rappert for de store. Alle

 

haubitsere har tapper som sitter i senter av løpet, i motsetning

 

til kanonene som vanligvis har tappene i flukt under senter av

 

kanonen . Haubitsere var beregnet til å skyte i større vinkel enn

 

kanonen, de brukte ikke massive jernkuler, men var beregnet til

 

å skyte lette prosjektiler som granater, brannkuler, stenkuler og

 

lette bomber.  De har et eget kammer til kruttet i bakkant som er

 

 typisk en trediedels størrelse av diameteren utvendig

 

Hel kartove

No transelation

Se Kartove.

 

Hel sager

No transelation

Er også betegnet som Helle sager( Se sager).

 

Hel slange

No transelation

Se slange.

 

Jagere

Chase guns

Skyts i skip montert i baugen eller akter for å beskyte skip når

Those firing forward or aft, used when chasing or being chased,

forfølger eller blir forfulgt.

 as opposed to the broadside guns.

Kanon

Cannon

En maskin som ved hjelp av kruttets kraft bringer et prosjektil i

A general name for large pieces of ordnance or artillery, as

fart, i en bestemt retning slik at den kan gjøre ødeleggelser på

distinguished from those pieces which can be held in the hand

større eller mindre avstand. Selve navnet på disse "maskinene"

while being fired. No military weapon in use before the invention

var forskjellig fra land til land. vi kalte dem for støkker, stykker,

of gunpowder can fairly come under this designation; they were

pjeser og  piece.

more generally of the kinds described under Balista. At what

 

exact date cannon were first used is not known.

Kartove

No transelation

Korte tykke kanoner av stort kaliber laget i hovedsak av bronse

 

, men finnes også i støpejern. Selve navnet er avledet av det

 

italienske quartana og er egentlig en kanon som skyter en kule

 

på 25 pund som er en fjerdedel eller en kvart av en hel kanon

 

som da var 100 pund (det er ukjent hvilket pund som egentlig

 

var det opprinnelige).  Andr betegnelser på samme er kartouwe

 

(hol. Kartouw) kartaune. Kartovene ble laget i flere størrelser:

 

Dobbelt kartov var på mer enn 40 pund. hel kartov på 36-40

 

pund, trekvartkartov på 27-36 pund (trekvartkartov ble tidligere

 

kalt singer, singerinn eller senger), og halv kartov på 12-30

 

 

 

Kilestykke

No transelation

Denne kanontypen er kun en beskrivelse om metoden

 

bakladingen var. Nemlig at den ikke hadde et løst kammer, men

 

en passkloss (som et sluttstykke) som gikk gjennom løpets

 

bakkant, eventuelt med en kile for å ta opp klaringen. Når kilene

 

 var ute kunne en sette innladningen bak. De finnes flere slike,

 

både smidde i jern og støpt i bronse på Tøyhuset i København.

 

Kobberstykke

No transelation

Vanlig gammel betegnelse på metallskyts, det vil si

 

Kvart slange

No transelation

kvarters slange (samme størrelse som falkoner) Se slange.

 

Metalstykker

No transelation

D.s.s. Bronsekanon se denne.

 

Mikehage

No transelation

d.s.s hage, se denne.

 

Mordere

Murderer

Små bakladerkanoner brukt som antipersonell skyts montert i

Small breech-loading antipersonnel weapon, by extension

en gaffel  på kanten av akterdekket som peker inn i skipet.

applied to all small calibre guns employed on the same service,

Dette er bare et av navnen på denne type kanon som var vanlig

particularly those on early seventeenth-century ships pointing

 på 1500 og 1600 tallet. Senere ble den kalt svingbasser og var

into the waist from the forecastle (qv) and quarterdeck (qv)

 

which were designed to clear the deck of boarders.

Mordere

No transelation

Sterkt konisk kort kanon løp eller håndkanon som haker( Se

 

Pothund og haker).

 

Munnlader

Muzzle-loader

Felles betegnelse på alt skyts som lades forfra gjennom løpet.

A weapon which had the projectile and charge loaded through

 

the mouth, or muzzle, of the bore. Most artillery pieces of the

 

Civil War were muzzle-loaders.

Mørser

No transelation

Korte tykke kanoner beregnet på å skyte i bratt vinkel 45-75

 

grader. Man sa om disse at det er kaste skyts. De kunne skyte

 

ut nærpå hva som helst. Typiske prosjektiler var i starten sten

 

kuler, senere kom også brann kuler i mange varianter samt 

 

granater og bomber.

 

Not slange

No transelation

Samme som Trekvart slange (se denne).

 

Piece

Gun

Se kanon.

1) A term of classification artillery weapon with a long barrel

 

designed to throw a solid shot at a long range, using a low

 

elevation angle. The gun had no chamber and used a heavy

 

powder charge. 2) Generic term any artillery weapon or cannon.

 

 3) Small-arm weapon such as pistol, musket, rifle, or carbine.

 

 

Pothund

No transelation

Pothund er det mest brukte navnet på denne typen kanon. De

 

var nesten altid laget som smijerns bakladere på 1400 tallet,

 

men det finnes også mindre støpte i både jern og bronse. Av de

 

 smidde som finnes er alle løpene laget av jernstenger som er

 

krympet sammen med jernringer selve bakdelen er helsmidd

 

som på skerpentinerene. Det som gjør disse spesielle some en

 

egen type er at de alle har et sterkt konisk løp innvendig, typisk

 

fra ca. 7cm til 15cm på en snau meters lengde. De var montert

 

på en "mike" (gaffel). Kanonen var kunn beregnet til å skyte

 

kardesk/skrot sten etc. Selve navnet kommer av hollandsk for

 

kon (hun) som har blitt forvansket eller fordansket , andre navn

 

på samme er Rødehund, mordere, stormtstykker,  i england ble

 

de betegnet som portpiece, morder.Portugiserne kalte de for

 

Cão  (som betyr hund)

 

Rødehund

No transelation

Dette navnet dukket opp på slutten av Pothundenes tid, da en

 

Dansk marineoffiser beordret at alle Pothundene skulle males

 

røde på grunn av rust disse kanonene sto jo på rekka av skipet

 

så alle kunne se de, så navnet ble fort vanlig ( Se Pothund).

 

Sager

Saker

Mellom store støpejernskanoner som i starten ble importert fra

Small culverin-type (qv) gun firing a shot of about 5 1/4 lbs.

england (her het de sacer) og senere (etter 1600)  fra Tyskland

 

 (surlandske) produsert i England. Det første innkjøpet vi

 

kjenner bestod av 50 korte Sager i 1579 .

 

Skermbrekker

No transelation

Eller skjærmbruder, skjerbrekker, Skerbrecker(Tysk:

 

Schirmbrecher) bakladet smijernskanon på ca.15 pund.

 

Beleirings skyts, bruktes som navnet sier til å ødelegge fiendens

 

 forsvars stillinger.

 

Skerpentiner

No transelation

Lange smidde jern kanoner de er bakladede. Ladingen skjer via

 

 et kammer som settes i en uthuling i kanonens bakdel, dette

 

kiles fast mot rørets koniske bakdel med en kile av jern.

 

Skerpentiner er montert  på en gaffel og har ikke noe skjefte av

 

treverk men en styre stang i jern bak, De ble inndelt i

 

Dobbeltskerpentiner på 1-1,75 pund(mangler eksakt pund

 

største kjente dia. 62mm), Skerpentin (hel) ca.1 pund (50mm)

 

og enkelt Skerpentin   fra ca 0,5-1 pund (mangler eksakt pund

 

minste kjente dia. 40mm) Er antagelig det samme som den

 

Slange

Culverin

Lange kanoner med en lengde på rundt 30 caliber eller mer.

Middle English, from Middle French couleuvrine, from couleuvre

Dette er klassen under kartover og i kulestørrelse overlappet de

snake, from Latin colubra

 kartovene, men de var my lengre i forhold til diameteren.

Date: 15th century

Slangene ble laget både som smijerns bakladere og bronse

: an early firearm: a : a rude musket b : a long cannon (as an

forladerkanoner. Disse var inndelt i "Hel" på ca 6 pund ,

18-pounder) of the 16th and 17th centuries

trekvarter (trex), halv og kvart (kvarter) slange. I tillegg fantes

 

det noen store slanger som gikk under betegnelsen Notslange

 

Sten morter

Stone mortar

Brukt til å kaste steiner korte distanser, omtrent 150 til 300

Used to throw stones a short distance, approximately 150 to 250

meter. Steinene ble lagt i kurver forskynt med en treplate som

 yards, or 6-pounder shells from 50 to 150 yards. The stones

dekket kammeret i morteren.

were put into a basket fitted to the bore, and placed on a

 

wooden bottom which covered the mouth of the chamber. Stone

 

 mortars became obsolete early in the Civil War and were

 

superseded by large caliber mortar projectiles.

Stjerthager

No transelation

d.s.s hage, se denne.

 

 

 

Storkalibret

Big-bore

Stormtstykker

No transelation

( Se Pothund).

 

Stykker

No transelation

Vanlig generell betegnelse for kanoner. For eksempel

 

bronsestykker,elle rmetallstykker jernsmedede stykker,

 

jerngådnestykker

 

Svingbass

Swivel

Liten kanon montert på en svingbar gaffel. Denne gaffelen ble

A small artillery piece mounted on a pivot.

tidligere kalt mike.

 

Tellehager

No transelation

d.s.s hage, se denne.

 

Trekvart kartove

No transelation

Se Kartov.

 

Trekvart sager

No transelation

Også kalt Trekvarter Sagere, trex sager ( Se sager).

 

Trekvart slange

No transelation

Se slange.

 

Håndskytevåpen

 

Forladningsgevær

Muzzle loader

Kanon ammunisjon

Amunition parts, Propellant

Ammunition

No transelation

Betegner prosjektiler, drivladning og tennmidler.

 

Brannkuleplater

No transelation

Konkave plater som bruktes i topp og bunn av enkelte

 

brannkuler og carcasser. Båndene som utspilet sekken var

 

Brannrør

Fuze plug

brannrør er et trerør fylt med kruttsats dette brukes i bomber og

Sometimes called a fuze adapter or fuze holder. A metal or

granater som en forsinker slik at de kan nå målet før de

wood device that was set into the fuze hole to hold a paper time

sprenger. De ble festet til bombene med kitt dette ble kalt

fuze. Metal fuze plugs were made of brass, copper, lead, or

bombekitt. Et brannrørene kunne brenne i ca. 10 sekunder.

pewter and screwed into the hole. Wooden fuze holders were

Brannrør ble også benyttet under testing "Probering" av en

driven by a fuze mallet into the hole. The wooden fuze plug was

kanon, slik at folkene kan komme i dekning.

tapered to cause a close seal.

 

 

Fengrør

No transelation

Når fengrørene kom gjorde de krutthornet overflødig. Et rør på

 

ca. 5mm i diameter og 8cm lang med en kopp på toppen laget

 

av papir fylt med melkrutt og vingeist. Kruttet i koppen ble

 

antent av en gnist fra en flintelås som for anledningen var

 

montert  bak på kanonen. Senere ble brannrøret videreutviklet

 

til perkusjons fengrør. Man monterte da i den enden der hvor

 

koppen var en messing pistong(nippel) til å sette en fenghette

 

på. Se også kruttsats til fengrør.

 

Fengrørseske

No transelation

Fengrørene ble oppbevart i egne esker i massift treverk som

 

hadde utborede hull til hvert rør

 

Forladning

Wad

Vanligvis en kule laget av tau rester, som ble lagt inn foran og

Rope yarn twisted around the straps of the projectile sabot or

etter kulen. Den første for å bedre tettingen det ble senere

the projectile itself. This rope, commonly referred to as "ring

vanlig å bruke en ring av tau, den andre for at kulen ikke skulle

wads" in the army and "grommets" in the navy, increased the

trille ut av løpet. De samme ble brukt ved salutering. For å lage

accuracy of fire and were preferred when keeping the ball in

disse til riktig størrelse ble det benyttet en forladningstolk

place. Wadding could also be made of straw or hay and

 

wrapped with rope yarn. The "hay wadding" was commonly used

Fyrkrans

No transelation

En ring av tau og seilduk som kunne bli fylt med brannsats og

 

mordslag (ofte omtalt kun som "slag"). Se også mordslag.

 

Gresk ild

Greek fire

 

Incendiary material used against fortified towns and cities. The

 

composition was contained in tin tubes, 3-inches long, closed at

 

one end and primed with powder and coal tar. These were

 

placed inside a shell and fired at the target. When the shell

 

exploded, the tin tubes were ignited and the flaming composition

 

 spilled out, setting fires. Although Greek Fire was very seldom

 

used, reports record its use during the siege of Charleston,

 

South Carolina, among others.

Gås

No transelation

Gaas. Gåsen var laget av sammen bunnet tau rester som har

 

samme diameter som løpet. den er  ensbetydende med en

 

forladning., men finne i to varianter den ene som en ball eller

 

nøste, og en som er avlang bunt av tau som en dobbelt

 

kost/nek, De siste bruktes når det skulle skytes med løst krutt

 

og  ikke med karduser. Hensikten med den var å samle kruttet

 

før en eventuell forladning  og eventuell kule. Se også

 

Harpuner

No transelation

I gamle tekster så finner man enkelte ganger omtalt "harpunner"

 

 Dette var ikke harpuner som vi tenker i dag (for eksempel til

 

hvalfangst). Harpunene var tilleggsutstyr til brannkuler og

 

brannpiler, for at disse skulle sitte fast i det de ble skutt på. De

 

ble festet enten i platene eller i båndenes sammenføyning på

 

brannkulen.. Brannkulen ble så montert på en pil slik at en

 

kunne skyte ganske store brannkuler med en liten kanon (3-6

 

ganger kanonens boring).

 

Jern skrå

No transelation

skrapjern, biterav jernstenger. Bruktes til å fylle i blikk eller tre

 

kardesk bokser.

 

Kardus

Cartouche

Fransk cartouche, kommer fra Italiensk cartoccio, fra carta

Box used for the transportation of madeup cartridges of powder

1611: En papir eller tøy hylse som inneholdt kruttet til en

from the magazine to the guns, iilor usually called a cartridge

ladningen. Først vanlig i bruk i danmark-norge fra 1600. Når en

 

kombinerte denne med kule og eventuelt forladning så kaltes

 

 

 

Krutt

Powder, gunpowder

felles betegnelse for drivladningen, svartkrutt er en mekanisk

The proportion of ingredients for use in the gunpowder

blanding av Saltpeter svovel og kull i forskjellige

produced during the Civil War was 75% saltpetre, 15%

blandingforhold. Krutt lages i forskjellige kornstørrelser etter

charcoal, and 10% sulphur. Charcoal was the combustible

hvilken formål det skal brukes til.

ingredient while the sulphur furnished the oxygen necessary to

 

support a rapid combustion. Sulphur was also needed to

 

change gunpowder into the gas necessary to cause the

 

projectile to move through the bore of the weapon. Powder was

 

produced as coarse grains for cannon and fine grains for small

Kruttsats

No transelation

Bruktes i brannrør og var en blanding av 2 deler salpeter 1 del

 

svovel og 5/32 del kull. Se også Kruttsats til fengrør.

 

Kruttsats til fengrør

No transelation

I fengrørene ble det brukt krutt blandet med voks, bek, tjære og

 

sprit. Denne blandingen ble også til tider brukt i brandrør og til

 

fyrverkeri.

 

Kule og krutt

Powder and shot

Kvikksølvfulminat

Fulminate of mercury

kjemisk komposisjon som eksploderer med stor varme og kraft.

A chemical composition which exploded with great heat and

Ble brukt i de første perkusjons tennhettene og feng hetter.

violence when ignited. It was used in percussion caps, fuzes,

Også kalt merkurifulminat.

and primers.

Ladning

Charge

 

See Powder Charge.

Ludder

No transelation

Brukes som antennelse middel til granater og bomber de festes

 

  brannrør og fengrør for at disse skal tenne lettere. Det er

 

laget av fin bomull som er kokt i en blanding bestående av:

 

1,5 pot fransk brennevin som det er løst opp 5 lod melkrutt og 2

 

lod salpeter når det er tørt drysses det melkrutt over.

 

Lunte

No transelation

Er en sakte brennende tau på 5 til 10 mm denne spinnes av

 

dårlig "blår"(lin trå) og ble laget i 20 fots lengder. deretter ble

 

den preparert.

 

Lunte balje

No transelation

Var en trebalje foret med blikk fylt med sand i bunnen og en jern

 

 rist på toppen. Over og igjennom jernristen hang man

 

brennende lunter og satte fra seg luntestokkene.

 

Luntestokk

Linstock

Fyr stok, fyrfork. En stav omviklet med saktebrennende lunte

A wooden rod, about 31-inches long, used to hold a slow match

brukes til å antenne kanonladningen. Finnes i mange varianter

for igniting the powder in the vent. The staff was tipped at one

fra de enkle som er en trestok med en splitt i enden til å holde

end with an iron point so it could be inserted in the ground

den ytterste delen av lunten, til dekorete spyd eller gafler i jern

between firing.

eller messing med klyper eller rør formet som dragehoder til å

 

holde fast lunten. Overflødig lunte ble surret rundt stokken.

 

Låse hylster

No transelation

Hette som står over låsen for å beskytte den mot vær og vind

 

når denne er montert på kanonen. Den er vanligvis laget av bly.

 

 Se også plattelodd som kom før man brukte låser på kanonen

 

 

 

Melkrutt

Mealed powder

Finmalt sortkrutt ..som mel. Brukes til brannrør og ludder. Se

Powder which has been granulated to a fine size and grade.

disse.

Mealed powder could be mixed easily with nitre and other

 

ingredients.

Mordslag

No transelation

Mordslag en tilleggs ammunisjon som i hovedsaken består av

 

rørbiter eller gamle løp som er kuttet i passende biter og brettet

 

i ene enden. Disse ble ladet med krutt og kule.  For eksempel

 

brukte man fire ladde pistolløp som er montert sammen slik at

 

de danner et kors med munningen ut, som legges i carkassene

 

slik at de kan hindre folk fra å slukke ilden. De ble også brukt i

 

brannkuler, fyrtasker og fyrkranser. I alle tilfellene var de bakt

 

inn i en brannsats av krutt og bek.

 

Perkusjons brannrør

No transelation

I 1830 årene kom perkusjons brannrøret disse var utstyrt med

 

en fenghette slik at de tente ved anslag.

 

Saktebrennede lunte

Slow match

se lunte.

Prepared from hemp or flax soaked in a strong lye. Cotton rope

 

formed a good match without any preparation. A slow match

 

could retain a small flame or coal and burn at the rate of 4- to

 

5-inches per hour. Before the advent of friction primers, the

 

slow match was used to light the portfire which, in turn, ignited

Saltpeter

Saltpetre

En av hovedingrediensene i formelen for svartkrutt. Vanlig var

Also known as nitrate of potash. It comprised approximately 75%

det ca. 75 % av

 of the gunpowder formula.

Skytebomull

Gun cotton

 

Cotton immersed in a mixture of nitric and sulphuric acids, then

 

washed with water and dried. This process made the cotton

 

highly explosive and it could be used in lieu of gunpowder. Gun

 

cotton saw limited use in the Civil War.

Slag

No transelation

Se Mordslag

 

Standard ladning

Service charge

vanligvis mellom en trediedel til halvparten av prosjektilets vekt,

Also known as a Propellant Charge. This charge was the

1/3, 5/12 og 1/2 kule krutt. 5/12 var den mest vanlige og er det

amount of gunpowder needed to fire a specified projectile the

samme som 42 prosent av kulens vekt.

desired distance. Service charge was stated in pounds and was

 

obtained from standardized range tables. The size of the gun

 

dictated the amount of the service charge, not the projectile or

Stapin

No transelation

Er en spunnet bomulls veke som prepareres på samme måte

 

som ludder. dette navnet ble også i senere tid (1850) benyttet

 

på den velkjente tjærelunta.

 

Trekull

Charcoal

Den brennbare delen av krutt som lages av treverk. Treverket

The combustible ingredient in gunpowder made from wood

blir lagt i storehauger med jord over og antent, disse heter kull

burned in a special process.

miler. Dette gjøres for å brente/forkulle treverket uten oksygen.

 

Prosjektiler

Projectiless

 

 

Bombe

Bomb

Stor hul kule for bruk imortere, denne var fylt med krutt eller

A missile which also receives the names of bomb-shell and

annet eksplosive.

shell. It is a hollow ball, usually of cast-iron, fired from a mortar

 

or other large piece of ordnance, and filled with combustibles

 

which work great havoc when the ball bursts by the firing. All

 

such projectiles were formerly fired from mortars only, and there

 

 was thus a definite relation between the bomb and the mortar;

 

but since the invention of shell-guns and other modern pieces

 

of artillery, the name shell has been generally substituted for

 

that of bomb. The 13-inch bomb, which is the largest size used

 

in ordinary warfare, weighs about 195 lbs., with a thickness of

 

metal varying from 1 1/2 to 2 inches at different parts; it bursts

 

with about 8 lbs. of powder. The vent through which it is filled

 

with powder is, after the filling, closed with a plug called a fuse,

 

which sets fire to the powder, and at the proper moment bursts

 

the bomb into fragments. The 10-inch bomb, weighing about 90

 

lbs., is proportionally less in all dimensions than that just

 

described; and so on for those of smaller diameters. It should

 

be understood, however, that the above are conventional

 

quantities prescribed and adopted more than half a century

 

ago. Modern artillerists try experiments on bombs of various

 

degrees of thickness with various charges and fuses. See Shell.

Brann pil

Fire arrow

Pil for utskyting fra kanon laget av jern eller tre med en jern kurv

A naval term for a small iron dart, equipped with an incendiary

 eller lignende i form av en kule, dene var fylt med brannsats og

composition for igniting the sails of a ship.

 ofte med en spiss foran (jernharpun) slik at den satt fast i

 

Branngranat

Firegrenade / carcass

Branngranater Var som styk granatene, men med to eller fler

Spherical shell which had four holes, the same size as a fuze

brann huller. Kulen ble fylt med en brannsats, deretter brukte

hole, formed around the center at equal distances apart. The

man en jerndor til å lage en uthuling i brannsatsen som ble fylt

holes were filled with a combustible composition which burned

med melkrutt. Kruttsatsen ble tent av tre korte deler med ludder

with intense power for eight to ten minutes. The flame shooting

og plugget en 60 punds granat brenner i 6 minutter en 24

from the holes set fire to everything combustible. Carcass was

punds i 4 minutter

used in bombardments, to set fire to shipping, and to set fire to

 

the enemy's works.

Brannkule

Fire ball

Betegnes også som fyrkule. Brannkuler ble laget av tre

An oval projectile made of a canvass sack filled with a

jernringer som tjener til å utspile en pose av seilduk eller

combustible material. An iron bottom was attached with cement

lignende. Denne ble så fylt med brannsats og en granat. De var

to the bottom of the sack to keep the projectile from bursting.

 ofte laget ovale som bildet her viser.

The projectile was fired into the enemy lines to light up their

 

works and contained a shell to keep enemy soldiers from

 

approaching close enough to extinguish the flame. Similar to a

Carcass

Carcass

Carkassen var den gangens sofistikerte ammunisjon den var

see firegrenade

beregnet til å sette brann, samt hindre folk fra å slukke ilden.

 

Den ble laget av to jernbånd som hver for seg dannet en sirkel,

 

disse ble naglet sammen i kors. På det ene jernbåndet ble det

 

naglet på topp og bunn slik at man fikk en kule med to åpne

 

sprekker i. Denne ble fylt med flere mordslag og mindre

 

granater. Dette ble lagt i en seildukspose slik at hulrommet i

 

mellom kunne fylles med brannsats. Ideen var at jernet skulle

 

holde det hele sammen til den nådde målet, mordslagene skulle

 

 da skyte ut kuler mens den brant for så å gå i luften ved hjelp

 

Drueskudd

Grapeshot

se skråskudd

Iron balls which, when bound together, formed a stand of

 

grapeshot. Anti-personnel arid dismantling shot comprising a

 

bundle of small shot parcelled up to 1 the rough appearance of

 

a bunch of grapes. Individtial grape shot was larger than case

 

shot (qv), and 1 nine was a typical number per round.Also

 

known as "grape." See Stand of Grape.

 

 

Fuld kule

Solid shot

Massive kule av støpejern eller smijern, bly eller stein

A solid iron projectile cast without a powder chamber or fuze

 

hole. A solid spherical projectile was known as "shot" or "cannon

 

 ball" and was used against troops, fortifications, opposing

 

batteries, etc. Spherical shot was also used for ricochet firing.

 

The elongated rifled projectile was called a bolt and was fired

 

primarily at fortifications.

Fyrkuler

Fireball

Se brannkule.

 

Glødende kuler

Hot shot

Glødende  kuler ble stort sett benyttet i felt bruk, eller fra

A solid shot projectile which was heated white- or red-hot in a

festninger det er  kjent at man brukte dette til sjøs, men det var

specially constructed furnace. Its purpose was to set fire to

nok ikke så greit å hanskes  med disse i sjøgang.

wooden ships or wooden buildings inside fortifications. Fired

 

with a reduced powder charge, the shot split and splintered the

 

wood which made it favorable for burning. The red-hot balls did

 

not set fire to the wood immediately, but smoldered for some

 

time before causing flame. Furnaces for heating the shot were

 

erected at the site of seacoast batteries, while grates were used

 

 for temporary positions. After properly heating the furnace, a

 

24-pounder could be heated red-hot in twenty-five minutes.

Granat

Grenade

Styk granater var som granatene til mortere, men brannrøret ble

A shell which was manually propelled against an attacking

 avskåret rett med overflaten av kulen. Disse ble som navnet

enemy. Many grenades were shells which were defective and

sier brukt i vanlige kanoner som ellers skjøt massive kuler.

unfit for firing, but six-pound spherical case-shot was used

 

frequently. These shells were usually ignited by a short fuze, or

 

had a percussion system contained internally which exploded

 

upon impact. The most common grenade was the hand grenade

 

 which, as the name implies, was thrown by hand. Examples of

 

hand grenades were Adams, Ketchum, Hanes Excelsior, and

 

Rains (Confederate). A rampart grenade was a much larger

 

shell and was usually rolled down the ramparts of a fortification

 

against an attacking enemy.

Granat

Shell

Granater var hule jernkuler fylt med krutt de hadde en vekt som

Also known as a common shell. A hollow projectile of cast iron

var 2/3 av en massiv kule. De hadde et påfyllings hull på 10-11

containing a bursting charge, which was ignited by means of a

linjer. Hullet ble plugget med brannrøret som var til å tenne

fuze. A shell fired at troops was set to go off in the air above the

 

 target or, if ricochet was desired, to plunge into the column

 

before detonation. When fired at works or buildings, the fuze

 

was set to explode after penetration.

Kanonkule

Cannon ball

Betegnes tidligere (før 1600) også som kloder, lodd eller skarpt.

See Solid Shot.

 Kulene var  massive jernkuler som enten var smidd eller støpt

 

Kardesk

Canister-shot

Kardesk er en sylindrisk blikk eske med jern bunn og tre lokk fylt

A canister-shot is a metallic cylinder about one caliber in length,

 med mindre jern eller blykuler, her er en blikkeske med

 filled with balls and closed at both ends with wooden or metal

trebunn(speil).

disks. They are supplied for all guns. For 8-inch canister, and

 

all those of less caliber, the envelope is made of tin, while

60,36 og 30 pund har 70 kuler

canister for the larger calibers have an envelope of iron. The

24 og 12 pund har 60 kuler

bottom of 15-inch canister is made of two thicknesses of 1-inch

18 pund har 80 jern kuler

hard wood, crossing each other, and put together with

8 pund kar 100 16 lødige blykuler

wrought-iron nails clinched. A spindle, with a wrought-iron

Eldre varianter av denne typen var uthulede trestokker fylt med

handle passing through the center of the canister, is riveted on

stein. i dette tilfelle fra Mary Rose er den fylt med skarpe flak av

the bottom through a square plate. All other canister have

flintstein

bottom-heads of one thickness of hard wood. Top-heads are all

 

made of white pine. The case is notched, turned over the

 

heads, and tacked down. The balls for all canister are 1.3 inch

 

diameter, and the number used varies with the caliber. To give

 

more solidity to the mass, and prevent the balls from crowding

 

upon each other when the piece is fired, the interstices are

 

closely packed with sawdust. See Case-shot, Projectiles,

 

Rifle-canister, and Siege and Garrison Ammunition.

 

 

Langrel

Langrel

Langrel/ longridge var bolter eller stenger eller kjetting som alle

Anti-personnel ammunition made up of irregular pieces of iron,

var lenket innpå en stor jernring og buntet med tau.

nails etc, also called langrage or langridge.

Lenkekuler

Chain-shot

Lenkekuler er to kuler som var knyttet sammen ved hjelp av en

Two hemispheres, or round shots, connected together by a

kjetting. Tanken bak denne var at den skulle snurre rundt å på

length of chain. In theory, when this shot was fired it began a

denne måten få en større ødeleggelse kraft på rigg og

rotation which was expected to be useful in cutting the masts

personale. det er blitt laget en mengde varianter av lenkeguler,

and rigging of naval vessels. In reality these shots could hang

årsaken til dette var nok at man til tider hadde fått den bakre

up at the muzzle and swing around, killing or injuring the cannon

kulen til å treffe kjettingen før den var forlatt løpet. vilket

 

selvfølgelig førte til sprengning av kanonen.

 

Skarpet

No transelation

Kuler, knipler, skråsekker, kardesker og granater benevnes

 

under et navn. De har samme diameter til en kanon, som

 

benevnes med antall pund selv omvektene er forskjellig.

 

Skråskudd

Pineapple, grapeshot

Eller drueskudd. Jernkuler buntet sammen rundt en pinne som

Iron balls which, when bound together, formed a stand of

er satt sast i en treplate som passer inn i kanonen. Dette gjøres

grapeshot. Anti-personnel arid dismantling shot comprising a

ved å tre en pose over pinnen og helle i det forskrevne antall

bundle of small shot parcelled up to 1 the rough appearance of

kuler, kulene ble surret fast med tau i kryss oppover så ikke

a bunch of grapes. Individtial grape shot was larger than case

skulle skifte posisjon under håndtering. Posen ble surret fast til

shot (qv), and 1 nine was a typical number per round.Also

toppen av pinnen. Det hele ble overstøket med bek for å holde

known as "grape." See Stand of Grape.

Stangkuler, knipler

Bar shot

Knipler brukes mot fiendens takkelasje (riggen) og har følgene

Amunition designed to damage spars and rigging, usually two

spesifikasjon: Støpt av jern i et stykke med lengde lik 2

Hemispheres connected by a bar, but the term was also loosely

kulediametere og vekten 11/2 gang kulen. den midtre delen

applied to other forms. Two hemispheres, or round shots,

kalles leggen, som er halve kulediameteren. Endestykkene

connected together by a short iron bar. When this shot was

kalles koppene disse har samme diameter som en eventuell

fired it began a rotation which, in theory, was supposed to cut

kule skulle ha. Det fantes andre varianter av denne som var

the masts and rigging of naval vessels.

forløperen i fra 1600 tallet, disse var ikke støpt i et stykke, men

 

forbundet med en smijern stang. En annen variant var en kule

 

med stang gjennom. denne typen ble funnet ombord i Vasa

 

Stenkuler

Stone balls

StenKulerr har en egenvekt på 2,7, det vil si at de de veier 2,7

 

ganger mer en sitt volum i vann. De mindre stein kulene  ble

 

kryss surret med tau/hyssing til de passet i kanonen slik at man

 

ikke risikerte en sprengning på grunn av unøyaktigheter i

 

Stykkgranat

No transelation

Styk granater var som granatene til mortere, men brannrøret ble

 

 avskåret rett med overflaten av kulen. Disse ble som navnet

 

sier brukt i vanlige kanoner som ellers skjøt massive kuler Se

 

også granat.

 

Bly kuler

Lead bullets

Bly ble brukt som prosjektil på mindre Caliber skyts, og til

 

skråskudd og kardesker. På 1500 tallet så vet man at det ble

 

innstøpt jern kuber inne i blykulen. Man fikk på denne måten

 

ned kulevekten og opp hastigheten, samt at kulen fikk en større

 

ødeleggelse kraft. dette gikk selvfølgelig ut over presisjonen, i

 

og med at man ikke kan ha noen viten om kulens bane i luften.

 

dette beviser jo at de kun brukte kanoner på kort hold eller i

 

Tjære

Tar

Tjæren bruktes for å bestryke patroner/ prosjektiler for å  smøre

Also referred to as grease, tar was used as a lubricant for the

 og gjøre de vanntette. Tjæren ble også brukt til fyrverkeri

carriage axles and projectile shots. Hogs' lard or tallow was

produksjonen.

usually used, with actual tar mixed in to keep the grease from

 

melting during long marches and hot weather.

 

 

Klesdrakter

Projectiles

Prosjektil

Projectile

Felles betegnelse på det som skytes ut av et skytevåpen også

1) The shot or shell fired from artillery weapons. Projectiles were

kalt skarpt i motsetning til løst som ikke har prosjektil.

 classified as spherical, (fired from smoothbore guns), or

 

elongated, (fired from rifled guns). They were also classified by

 

their construction. Solid shot were made of cast iron; shells had

 

hollow interiors containing the bursting charge; and case-shot

 

shells had hollow interiors filled with lead or iron case-shot

 

contained in a matrix. Other classifications included bar-shot,

 

canister, carcass, chain-shot, and stand of grape. 2) Bullet fired

 

 from small arms weapons.

Konstruksjons detalj av Kanonløpet

Construction Part of cannon barrel

Bakstykket

Cylinder

Delen av kanonen som var bak tappene til den største ringen

That portion of the bore between the base ring and trunnions,

på løpet (høyestefrise).

including the seat of the charge. The point of the greatest strain

 

 exerted upon the gun. This area included the reinforce.

Bakstykket

Breech

Bunnen i kanonen fra løpets start til den største frisen bak, som

The mass of solid metal behind the bottom of the bore of a gun

er der hvor bunnstykket starter. Denne delen regnes med i

which extended to the rear of the base ring.

legden på kanonen, som vanligvis oppgis i antall Caliber

 

lengde. (bunnstykket med drue etc. regnes ikke med i lengden.

 

Boringen

Bore

 er det som er boret ut i løpet populært kalt sjelen, inkluderer

Includes all the drilled out portion of the tube including the

også eventuelt kammer hvis dette finnes.

chamber (if there is one), the cylinder, and the conical or

 

spherical surface connecting them with the drilled out section.

Bunnstykket

Cascable

Delen av kanonen som var bak den største ringen på løpet

That part of the cannon tube in the rear of the base ring. It was

(høyestefrise) til druehalsen eller hanken.

composed of the knob, neck, fillet, and the base of the breech.

 

The cascabel was used to facilitate the handling of the piece

 

when mounting and dismounting, and when moving it when it

 

was off the carriage.

Delfiner

Dolphins

Populært navn på en kanons hanker.

Two handles placed over the center of gravity of the piece in

 

order to assist in mounting or dismounting the piece. In the

 

heavy seacoast mortars a clevis was attached to a projection on

 

 the piece rather than handles. In earlier weapons these

 

handles were ornamental and cast to represent dolphins, which

 

gave them their name.

Fenghull

Vent

Et lite hull i bakkanten av kanonen som kanonen avfyres i fra,

A small hole bored through the breech end of the cannon tube.

og er beregnet til å transportere ilden ned i til ladningen.dette

The .2-inch diameter opening received the friction primer which,

lble gjort me enten lunte løst krutt eller ferdig preparerte fengrø.

 when seated, transferred a spark to the powder charge. The

 Disse avfyres så med luntestokk eller en lås.

internal diameter had to be very small because too much gas

 

would otherwise escape through it and cause a misfire or lower

 

velocity fire.

Fenghulls deksel

Apron

Et beskyttelse for kanonens fenghull. Noen kanoner var utstyrt

A covering to protect the vent or lock of a cannon  later it

med egne deksler som var enten hengslet eller hadde en

became an vent cover , a leather strap with a brass or copper

skyveluke over fenghullet. Dette fantes vanligvis kun på større

pin attached was fastened across the breech of the tube. The

kanonener, andre brukte platlodd av bly. Se også låse hylster.

pin entered the vent hole to keep the strap from slipping. This

 

replaced the vent apron.

 

 

Fenghulls deksel

Vent cover

 

To protect the vent, a leather strap with a brass or copper pin

 

attached was fastened across the breech of the tube. The pin

 

entered the vent hole to keep the strap from slipping. This

 

replaced the vent apron.

Fenghulls foring

Bushing

Etter en stunds bruk ble fenghullet utbrent og for stort, særlig

Also called "bushing a vent." This was a replacement vent made

på bronsekanoner. Da tok mann og boret et relativt stort hull og

 of metal, about one inch in diameter, with a hole drilled in the

 enten gjenget inn en bolt i kopper eller bronse eller støpte det

center. When the ruined or damaged vent was reamed out, the

igjenn. Deretter boret man et nytt fenghull. Kanonen måtte nå

hole was threaded to receive the bushing. The most common

testskytes på nytt.

metal used was pure copper.

Forstykket

Chase

Den delen av kanonen som er foran tappene til halsen eller

The long, tapering portion of the tube which extended from the

neste frise, som vanligvis viser overgangen til kanonens hode.

curve to the muzzle.

Frise

Astragal

Er en opphøyning eller avtrapping på kanonen som brukes i

Small convex molding used in the ornamental work of the

overgangen mellom de forskjellige avtrappingene som deler

cannon tube. It was usually connected with a fillet or flat

kanonen opp i sine respektive deler.

 

Gods

No transelation

Gods eller godstykkelse beskriver materialtykkelsen på

 

kanonen ved kruttkammeret. Vanligvis ved fenghullet. I

 

utgangspunktet beregnes det et caliber godstykkelse, men for

 

enkelte jernkanoner var det ofte mer for å bøte på dårlig kvalitet

 

 i jernet og støpeteknikken. Bronseskyts derimot hadde meget

 

sjelden over et caliber godstykkelse vanligvis ca 87-90% av

 

Hals

Neck

Kanonens hals er den smaleste delen av kanonen. Halsens

The smallest part of the piece in front of the astragal or the

overgang til hodet var ofte avmerket med en halsring (frise)

chase ring. Also, the narrowest part of the cascabel.

Hanker

Handles

Også kalt delfiner er for å løfte og dra kanonen. I danmark

See Dolphins, Ears.

norge så ble hanker kunn benyttet ved landartilleriet. Hvis en

 

kanon hadde hanker og skulle brukes om bord i et skip, så ble

 

de hugget av.

 

Høyeste frise

Base ring

Vanligvis skillet mellom bunstykket og bunnen. Det var også

A projecting band of metal which adjoined the base of the

dette punktet fram til munningen som bruktes som kanonenes

breech, and was connected to the body of the gun by a

lengde i caliber.

 

Kammer

Chamber

den delen av kanonen som kruttet legges i. Noen kanoner ble

The smaller diameter section of the bore near the breech of the

laget med kammer, de gamle bakladerene hadde løse

gun which held the propellant charge for the projectile. A

kammere. Mortere og haubitsere hadde kammere som var av

cylindrical chamber, shaped like a smaller diameter bore at the

en mindre størrelse enn løpets boring. Vanligvis i en proposjon

bottom of the main bore, was used in howitzers. Its base was

 

rounded or square. A conical chamber (also known as a Gomer

 

chamber after its inventor), shaped like a frustum of a cone, was

 

 used in mortars. A spherical chamber, a sphere joined by a

 

small diameter cylinder to the bore, was used in early mortars.

Kanonløp

Gun barrel

Vanligvis betegner dette hele kanonen i våre dager, men

 

egentlig er det kun den utborede delen (der hvor kulen løper).

 

Mer vanlig i gamledager var at det ble betegnet som  "sjelen".

 

 

 

Kanonmunning

Gun muzzle

Selve åpningen på løpet. Denne kunne være skrå eller avrundet

The mouth, or opening, of the bore of a cannon tube and the

 samt i noen tilfeller konisk.

face that surrounds it. The muzzle opening was chamfered, or

 

beveled, to prevent abrasion and to facil