Nyheter

  • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Samson`s søknads prosess

Denne siden inneholder transskriberte dokumenter som omhandler den byrokratiske prosess i forbindelse med tillatelsen til å bygge et skip som kunne nyde fordelene av betegnelsen "Defensjonsskip".


Den første søknaden om å få bygge SAMSON

No
Ind-kommen
Augusty 1778
Documenternes Indhold

190

296

4 aug

Nicolay Randulff og hans med Reheder Daniel Isachsen i Christiansand ansøger under 18de July om Tilladelse at bygge et Skib paa 60 á 70 Commerce Læster til Farten paa og mellem de vestindiske Ejlande uden at være forbunden til den ved Forordningen af 18de Marty 1776 paabudne Tegning, som saa vanskelig i Norge kan udføres af Mangel paa kyndige Bygmæstere, men i **d**s Fald efter en approberet Tegning i Kiøbenhavn at forfærdige Skabeloner og efter disse igienn ved Christiansands Mester at fuldføre Bygningen, og da der ikke falder ved Christiansand forsvarligt Skibs Tømmer til større Skibe end 60 á 70 Commerce Læster saa kan de ej bygge dem større, men vil i dens Stæd renoncere paa den belovede Præmie for dette Skibs Bygning som de effter Forordningen skulle have.

Commercecollegiet første behandling av saken.

Collegii Resolution

refer

exped:

Man tilmelder Supplicanten, at man ikke vel kunde dispensere udi den Kongl: Forordning om Skibe Byggeriet, forsaavidt Vestindiske Farten vedkom; men agter han at bruge det byggende Skib til Fart paa Middelhavet eller anden Stæds og i saa henseende concurrere til Præmii Tilholdelse, da vil man med alle underdanigste Forestilling indgaae om nogen nedsættelse i LæsteDrægtigheden

d:25aug

d:29aug

Bak i alfabetregisteret, uder bokstaven "R"

Randulf/Nicolay og Med-Interessent Dan: Isacksen om Tilladelse at bygge et Skib paa 60 á 70 Commerce Læster............................................................ 190

Utdrag av liste

Gå til toppen av siden


Commercecollegiet svarer på søknaden

Den=29de Augl= 1778=

No 182

Til Nicl:_

Randulf og hans med-Rehder Dan: Isaachsen i Xsand

ad

I Andledning af deres Os under 18de Passto tilstillede Andsøgning om Tilladelse i Xsand at bygge et fahrtøy paa 60 á 70 Comm: Læster, til fahrten paa Vestindien og sammes Eylender m: v: ville vi ikke undlade herved, at melde at vi ikke kunne disponere udi den Kongl: Forord: af 18de Martz..76 Skibbyggene vedkommende, for saa vit Vestindiefahrten andgaar men agter de at bruuge det byggende Skib til andet Bruug og fahrt, og i saadan Henseende at concurere til Præmies Erholdelse da ville Vi indgaae med allerund: Forestilling, om nogen Nedsettelse i Læste Drægtigheden.-

No 190

NJ78

Gen Land Oec og Com Coll d 29de Aug 1778

Bak i alfabetregisteret, under bokstaven "R"

Randulf: Nicl: og Hans Medrehdere Dan. Isaachsen faar svar paa sin Ansøgning ........................................................................................... 182

Utdrag av liste

Gå til toppen av siden


Purring på avgjørelse i saken

No

Ind

kommen

October 1778

Documenternes Indhold

296

190

26 Octbr Kiøbmand Blach igientager under 15de Octbr Kiøbmand Daniel Isachsens og Skipper Randulfs Ansøgning om at Bruge det af dem bygte Skib drægtig nogle og 60ve Læster til Vestindie Farten, samt at nyde den for Norske Skibes Bygning udsatte Præmie. I Øvrigt Lover han at vel armere Skibet med 12 Canoner til Defension & fiendtlige Tilfælde . _

Commercecollegiet behandler saken.

Collegii Resolution

refer

exped:

Sagen forestilles saaledes: at da Forordningen af 18 Mart: 1776 handler om saadanne mindre Defensions Skibe, som ikke skulle stikke dybere end 7 á 10 Fod, og man i Norge haver megen Vanskelighed at bygge saa store Skibe, saa er Colegium betænkt paa at giøre ***K*** allerunderdanigst om denne Sag i Almindelighed, saasandt nogle endnu manglende Efterredtning om indhentede; imidlertid indstilles om ikke Suppl: maatte meddeles Tilladelse at bygge et Defensions Skib paa 60 Com:Læster & paa Vilkaar at armere samme efter Tilbud med 12 Stch 4* Can: og mod at Teg: her approberes samt Schabeloner her gjøres.

d:17 Nov

forestillet d:23de Nov:

Commercert Stifft Amtm Hagerup Resolutione d:12te Decr G:TK: lige-som under

Bak i alfabetregisteret,
under bokstaven "B"

Blach Kiøbmann/ angl: Daniel Iacksen og Ol: Randulfs Skib............... 296

Under bokstaven "I"

Isachsen og Randulf angaaende Privil: for et Skib ................................ 296

Utdrag av liste

Gå til toppen av siden


Saken fremstilles for kong Christian VII

NoXXX.

Allerunderdanigst Forestilling .

Litr A

Nicolay Randulf og hans Medreder Daniel Isachsen i Christiansand har under 18d July h:a: forestillet os hvorledes den ved Eders Kongelige Majestæts allernaadigste Forordning af 18de Marty 1776 paabudne Tegning til Defensions Skibs Bygning saa vanskelig i Norge kan udføres, da ingen af deres Skibsbygmestere saadant haver Lært, og der i Landet ikke falder forsvarlig Skibs tømmer til større Skibe end 60 á 70 Commerce Læster, og derfor onholdet om allernaadigste Tilladelse at bygge et Skib paa 60 á 70 Læster til at fare paa Fragt med imellom de Vestindiske Øer og hvor Lejligheden efter nærværende Concuncturer kunne forefalde, men i vidrig Fald da efter en approberet Tegning, og efter samme her i Staden at lade forferdige Skabeloner, og efter disse igien ved de Christiansandske Skibs bygmestere at fuldføre Bygningen, da dette er den eeneste og nærmeste Maade til for Tiden at kunde opfylde Hensigten af anførte Eders Kongelige Majestæts allernaadigste Forordning.

Vi har derpaa under 29de Augl: a:d: tilskrevet Supplikanterne, at vi ikke kunde dispensere udi forbemeldte allernaadigste Forordning, for saavidt Westindie Fahrten vedkommer, men agtede de at bruge det byggende Skib til anden Fart, og i samme Henseende at concurrere til Præmies Erholdelse, da vilde man indgaae med allerunderdanigste Forestilling, om nogen Nedsættelse i Læste drægtigheden for dette af dem byggede Skib.__

Litr B.

Hvorpaa er ved Kiøbmand Blach her af Staden paa disse Supplicxanters Vegne under 15de sidstl: til os indkommet Svar, at de ikke ønsker andet end at empløyere det af dem byggede Skib til Farten imellem Øerne i Westindien, da Skipper Niels Randulf egentlig har applisert sig paa denne Fart som Ober Styrmand og Lodz paa det Kongelige Kryds Skib i Westindien under Capitain Tønd** Anførsel, og umueligheden at bekomme i Landet det udfordrene Tømmer til Skibe af den Læstedrægtighed, som overmeldte Forordning bestemmer for den Westindiske Fart forhindrer dem fra at foretage et større Skibs Bygning, og vilde de endog foranstalte Bygnings Materialer fra Østersøen og andre Stæder anskaffede til, saa vilde samme koste dem dobbelt saameget, som de koster i Danmark, skiøndt anførte Forordning ikkun bevilger halv Præmie for de Norske mod de danske Skibe. Paa grunde heraf haver de igientaget deres foranførte ansøgning om Tilladelse at bygge et Skib paa 60 Commerce Læster mod Forpligtelse, at Lade samme indrette til 12 stch 6#dige Canoner, for dermed at kunde armeres i paakommende Tilfælde da de giore sig allerunderdanigste haab om at derfor saadanne Skibes Bygning i Norge bestemte Præmie til Erstatning for betalt Told af det til Bygningen brugte og brugende Materialer, allernaadigst maa vorde dem tilkiendt.

Da vi nu ved adskillige Lejligheder have erfart, hvor vanskelig Eders Kongelige Majestæts allerhøjeste Hensigt med Defensions Skibes Bygning til den paabudne Læstedrægtighed i Norge at opnaae, da deels det udførende Skibstømmer formedelst Skovenes aftagelse ikke til denne Læstedrægtighed i Landet kan erholdes, deels Skibbygmesterne samme stæds ikke ere oplært til efter Tegning at bygge saadanne armererede Skibe, og vi af anførte Aarsager formode, at de mindre Defensions Skibe, som meerbemeldte Forordning handler om, der ikke skulle stikke dybere end 7 a 10 Fødder, efter Skovenes nærværende Beskaffenhed beqvemmeligst kunde bygges i Norge, saa have vi grund til at troe at en almindelig Nedsættelse af Laste drægtigheden for de i Norge byggede Defensions Skibe ville befordre Øyemærket af armerede Skibes Indretning sammestæds og opmuntre endeel af de handlende og Søefarende til et for Landet saa almeennyttigt Foretagende, hvorom vi i sin Tiid efter nærmere indhentede Oplysninger ville indgaae med allerunderdanigst Forestilling til allernaadigst Resolutions Erholdelse, og da vi indsaa at den af atterbemelte Suplikanter omsøgte Needsættelse i Læstedrægtighed for deres byggende Skib i nærværende Conjuncturer vil være en Fordeel for Landet og forordnings mæssige Defensions Skibs ikke uden betydelig Tab af Norske entrepreneurs kunde tilvejebringes, saa fordriste vi os allerunderdanigst at indstille til Eders Kongelige Majestæts allernaadigste Bifald

Om ikke benævnte Suplikanter maae forundes allernaadigst Tilladelse til at bygge et Skib paa 60 Commerce Læster og samme at bruge til Farten imellem de Westindiske Øer og hvor Lejligheden efter nærværende Tider kunde forefalde dog under Vilkaar at armere samme med 12 Stch 6#dige Canoner og efter en her approberet Tegning at lade forferdige Skabeloner hvor efter de Norske Skibbyggere maatte indrette dette Skib, samt derfor at nyde ved oftbemeldte Eders Majestæts Forordning for saadant armeret Skibs bygning allernaad: fastsatte Præmie.

General:Land:Oeconomie og Commerce_Collegium den 23de Nov:1778

E***Schimmelmann ******ntlon

Anker Rosenørn ***Munch

Dræbye

Angaaende___________________________________ _____________
Tilladelse for Nicolay Randulf og Medreder Daniel Isahsen
i Christiansand at bygge et Defensions Skib paa 60 Commerce
Læster og at bruge det til Vestindie Farten m:v

Kong Christian VII's svar

Forestaaende allerunderdanigste Forestilling approbere Vi allernaadigst, og ville Vi at Supplikanterne Nicolay Randulf og medreder Daniel Isachsen af Christiansand maae allernaadigst forundes Tilladelse at bygge et Skib paa 60 Commerce Læster og samme at bruge til Farten imellem de Westindiske Øer og hvor Lejlighed efter nærværende Tider kunde forefalde, dog under Vilkaar at armere samme med 12 Stch 6#dige Canoner og efter en her approberet Tegning, at lade forferdige Skabeloner hvorefter de Norske Skibbyggere maae indrette dette Skib, samt derfor at nyde den i Vores Forordning af 18de Marty 1776 for saadant armeret Skibs Bygning allernaadigst fastsatte Præmie.

Christiansborg Slot den 30te Novb: 1778.

_____________________________________________________

***Schimmelmann ***lassen.

Dræbye

Gå til toppen av siden


Commercecollegiets brev til stiftsamtmann Hagerup

Den=12te Decembr =1778=

No 296 Til Hr Stiftamtmand Hagerup i Xsand

ad

No NJ78

Paa Niels Randulfs og Medrehder Daniel Isachsen af Christiansand deres allerunderdanigste Andsøgning og dette Collegii der over allerunderdanigste giorte Forestilling har det behaget Hans Kongelige Maijestet under 30te sidstleden allernaadigst at resolvere.-

At Nicolay Randulf og hans Medrehder Daniel Isachsen af Christiansand maae Allernaadigst forundes Tilladelse til at bygge et Skib paa 60ve Commerce Læster, og samme at bruge til fahrten imellem de Vestindiske Øer og hvor Leyligheden efter nærværende Tider kunne forefalde, dog under Vilkaar at indrette samme til at kunne føre 12 Stykker 6*dige Canoner og efter en her approberet Tegning at lade forferdige Skabeloner, hvorefter de Norske Skibbyggere maae indrette dette Skib, samt der for at nyde den i Forordningen af 18de Marty Ao 1776 for saadant defensions Skibs Bygning Allernaadigst fastsatte Præmie. Hvilken Høye Kongelige Resolution Vi herved tienestlig andmoder Hr Stiftamtmanden behagentlig at tilkiændegive Supplikanterne samme til fornøden Effterrettning.

General Land et Oecon: og Com: Collegium
d: 12te Decbr 1778_
Sohm - Clas - Berth-
a - - - M
Dræbye

Bak i alfabetregisteret, under bokstaven "H"

Hagerup Stiftsamtmann angl: do om Niels Randulfs og Med Rehderes Andsøg.......... 296

Utdrag av liste

Gå til toppen av siden


Commercecollegiet informerer Generaltoldkammeret om saken

No 297

Til

General

Told-kammeret

ad

No NJ78

Paa Niels Randulfs og Medrehder Daniel Isachsen af Christiansand deres allerunderdanigste Andsøgning og dette Collegii der over allerunderdanigste giorte Forestilling, har det behaget Hans Kongelige Maijestet under 30te sidstl allerunderdanigst at resolvere._ At Nicolay Randulf samt og hans Medrehder Daniel Isachsen af Christiansand maae aller naadigst forundes Tilladelse til at bygge et Skib paa 60ve Commerce Læster og at bruge samme til fahrten imellem de Vestindiske Øer, og hvor Leyligheden gives og efterværende Tiider kunne forefalde, dog under Vilkaar at indrette dette Skib til at kunne føre 12 Stch 6#nd Canoner og efter en her approberet Tegning at lade forfærdige Skabeloner, hvorefter de norske Skibbyggere maae indrette dette Skib samt der for at nyde den i forordningen af 18d Marty...76 for saadan defensions Skibs Bygning Allernaadigst fastsatte Præmie . -

Hvilken Høy Kongelige Resolution Vi ikke haver villet undlade herved tienstlig at meddeele det Vestindiske Guineiske Rente samt General Toldkammer til behagelig Effterrettning . -

Gen: Land: Oecon. og Commerce
Collegium
d 12te Decembr 1778_
Sohm - Clas - Berth-
a - - Mun
Dræbye

Bak i alfabetregisteret, under bokstaven "T"

ToldKammeret General om Nicolay Randulf og Med Rehderes Andsøgning angl: et Skibs Oppbyggelse.......................................................................................... 297

Utdrag av liste