Nyheter

  • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Samson´s reiser

SAMSON kom ut for en voldsom orkan under sitt siste opphold på St.Croix. Under denne orkanen ble SAMSON, på lik linje med de fleste andre på havnen, kastet på land. Hendelsen fant sted den 25 august i 1785. Etter denne hendelse tas det opp sjøforklaring på stedet, hvor kaptein Randulff fremlegger sin journal for den siste turen fra Kristiansand til St.Croix.


Sjøprotest

Anno 1785 den 26te Augt: tegnede Captn Niels Randulff førende Snow Skibet Samson fra Christiansand, Protest til videre forklaringer.

Sjøforklaring

Num 37 C7 Een Rigsdaler
F:Schuster 1785
Bonnick

Anno 1785 den 20de Septbr, comparerede for mig underskrevne Otto Christian Müller, bestalter Secretair og Notarius publicus paa Eylandet St: Croix udi Amerika, Capitaine Niels Randulf, førende briganthinen Samson, hiemme-hørende i Christiansand i Norge, Ober Styrmand Rasmus Thomsen, anden Styrmand Ole Birman, baadsmand Johannes Havig, Tømmermand HendricK Mensal og Koek Ole Jensen, samtlig af formelte briganthine, som i følge af den ved besagde Capitaine Randulf for mig Notario den 26de August sidstleden begiærede Protest, Da giorte følgende Forklaring; = at de den 11te Juni sidstleden med got Veyr, Vinden N:W: og frisk Kuuling forloede Christiansand og Kl: 9 samme Formiddag, da De vare frie for de yderste Skiær, forloede De Lodsen og stoede til Søes her for Ejlandet St:Croix, giorte klar Dæk og alting fast, Vinden toeg til med ustadig Veyr og biergede De da alle smaae Seilene samt toege Reeb i Mærs Seilene, ud paa Dagen toeg en Høy=Søe meere og meere til, saa at Fahrtøyet arbeidede stærk, ved Dagens opkomme blæste det en Storm og Fahrtøyet arbeidede saa stærk at Deres Heste Stalde gjenge løse og Hestene leed meget da de fik en stor Deel Vand over, hvis Aarsag De bleve nødte til at søge Havn i FlæKerøe, hvor de kom til Ankers Kl: 5 om Eftermiddagen som var den 12ve sammes, og reparerede Heste-Stalderne m:v: hvad nødig giortes, fylte alle Vand Fadene og for***rede Furagien med Høe til Hestene m:v: nødvendig til Reisens befordring indtil den 17de Junii om Morgenen Kl:2, Vinden N: til O: da de fick Lods om Bord og ginge Seil fra FlecKerøe og samme Dags Morgen Kl:5, da de var klar for det yderste Skiær, forloede De Lodsen, styrde Cours W:S:W:, en frisk Vind, got Vejerlig og intet betydelig forefaldt indtil den 20de sammes om Morgenen Kl:8, da De saae Landet af Syd-Foerland og sadte Courcen Hvidre ind, hvor de Kl:12 Middag den 21de sammes havde BeaKyhead paa Siden og den 22de do Kl:12 Middag havde De Ejlandet Whight paa Siden,Isle of Wight sadte Coursen Canalen ind og styrede W. hen, den 23de Kl:12 Middag passerede De Ejlanderne af Jernzey med favorable Vejr indtil den 28de do da værende paa 44 Grdr 9 Norder-Breede og 7 Gr: 10 Østen for Puco Fenerif, Vinden W: med tyk Luft og Regn som continuerede til den 1te Julii; Vinden N: og saae De Landet af Cap-Finisterræ, styrede paa KompasSet omtrent 4re Miil fra Dem, da de styrede Cours S:W, 1/2 S: med afvexlend Vejrlig og Den 6te Julii saae De Ejlænderne af Sertes og Kl:8 om Aftenen havde De samme N:W: omtrent 2 Miile fra Dem; Vinden stillede af med lette Kast af omløbende Vinde, som loed til at vedvare, og da en Deel af Hestene vare syge ligesom Furagien og Vandet for Hestene gick-stærk med, bleve De nødte at søge Madeira hvor de den 8de do kom til Ankers om Formiddagen Kl: 11 slet paa 36 Favne Vand i sort sand bund, Vinden S.W: da de fick en Heste Doctor om bord som eftersaae Hestene, og maatte De paa hans Forlangende sende den eene i Land for at blive cureret, hvis Aarsag De maatte opholde sig til den 20de do da de fick hesten om bord igien i temmelig god Stand, ligesom De og havde fylt Vand og faaet Græs for Hestene, hvornest De den følgende Dag Kl 1 Lettede Anker, og Middagen Kl:12 obcerverede de at være paa 32 Gr. 30M: N---rede da de peilede Foncal paa Madeira N: til O: fra Dem, da de derefter med føyelig Vind og Vejr fortsadte Reisen her til Ejlandet og den 15de Augt fick dette Ejland St:Croix i Sigte, da de om Eftenen Kl:6, fick Lodsen om bord, men som Vinden blev heel sydlig, turde De ikke vove at Løbe ind men vendte til Søes, da Lodsen gick Kl:8 i Land og den 16de do om Eftermiddagen Kl:4: kom Lodsen om bord igien, da de styrede for Havnen og kom til ankers ved Christianstæd, hvor de forsaa Skibet efter Søe-Coutyme og giorte all muelig Fort--** til Udlosning, hvormed De begyndte den paafølgende Dag da de fick alle Hestene i Land og continuerede med Udlosning indtil den 25de August da de endnu havde omtrendt to tredie Parter af deres Last af Tømmermandsøxe og Muursteene inde og om Morgenen begyndte at blæse i bøyer, da de strax strøge Ræer og Stænger, Loed Pligt Ankeret ----------- stack bougt; da Skibet laae fast indtil Kl:101/2 Formiddag, da Vejret kom Pludselig paa og blev usedvanlig haard, Ligsom og Søen forfærdelig oprørt, saa at Vandet og Luften syntes at være et og saa tyk, at man ey kunde see Skibets Længde og mindre til neste Skib, paa samme Tiid brækkede Bagbords Tovet og Skibet kom i drift og toeg Grund med Agter-Enden og blev saa liggende indtil Middagen Kl:12, da Skibet General Clausen, ----- af Capitaine Albrecht Petersen drev Dem om bord og sadte Dem meere paa Grunden; endelig Kl:1, som han havde brækkede deres bov Spred og Masterne, som De til Deels vare nødsagede at kappe noget af for at forekomme, at De ikke aldee= skulle gaae til Grunde, drev han dem frie og toeg deres Pligt Anker samt Part af Touvet med ~ Kl.3 klarede Luften og Stormen begyndte at tage af og da observerede de at Skibet stoed paa Pretestant K**en ~ Derefter protesterede Deponenterne ligesom og ieg Noterius paa Deres, Rehderes og Aflahderes Vegne udj kraftigste Maader protesterer for al Tab, Skade og Forliis, som De enten have lidt eller endnu maatte lide paa Skib og Gods ved denne omforklarede Orkan; for alt sligt at henholde sig til Assurandørerne for Skadesløsholdelse i alle optænkelige Maader ~ Quod attestor manuel sigillo notariali in Insula * tæ Cruico et ante, præsente teote Dns Jacobe Müller ~

L:S:N: O.L. Müller Niels Randulf
Rasmus Thomson
Ole Birman
Johannes Havig
HendricK Manzel
Ole Jensen

Der det står skrevet -------- er deler av originaldokumentet borte

Previous page: Skipsmannskapet på Samson  Neste side: Samsons forlis