Nyheter

 • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Samson´s byggeprosess

Denne side inneholder dokumenter i forbindelse med de forskjellige stadier i byggesaken. Her finnes også informasjoner omkring skipets konstruksjon og detaljer fra konstruksjonstegningene.

 • Avisartikkel
 • Bilbrev
 • Målebrev
 • Tegningenes mål
  • Skroget
  • Middelspantet
  • Underste Dekk
  • Øvre dekk
  • Drektighet
  • Mastenes dimmensjoner
 • Ønske om utbetaling av premie for byggingen av defensjonsskip
 • Constructions Commisionens betenkning over tegningene
 • Behandlingen av saken
 • Svar fra Constructions commissionen
 • Financecollegiet får besked om utbetaling

Avisartikkel

Adskilligt Nyt.

Den 28deStabelen paa Thangen, som blev kaldet Samson, tilhørende Hr. Kiøbmand Daniel Isachsen; hvilket er det 6te Skib, som i denne Bye er blevet bygget dette Aar, foruden 2de, gamle, som er blevne forlængede og forbedrede. October, løb en nye og velbygget Westindie=Fahrer af

Gå til toppen av siden


Målebrev

Nom39 Nom5 C7'timus. 3 Rdr Cristiansand.

Ano 1780 den 14 de Novemer, Er Skipper Niels Biøren Lund Randulph førende Brigantin Skib Samson Kaldet, hiemme hørende i Christiansand, og Effter beretning Skal Tilhøre sr Daniel Issachsen indvaaner ibidm, Maalt for Cristiansand uden Baglast, og befunden at Lang imellem begge Stevnene 91 fod 2 Tome, Vid mit udi Rommet 24 fod 2 Tome, Vid mit i mellem bemelte Stæd og forstavnen 24 fod 2 tome Vid mit imellem mitterste Vide og afterstevnen 23 fod 9 Tome, Der Næst hol Eller Dyb paa forbemelte 3de Stæder Nemblig mit: 11 fod 2 Tome, for 11 fod, after 11 fod 2 Tome, Med Eet Durkgaaende Dæk,, Som Var høyt mit 5 fod 1 Tome, for 5 fod 2 Tomme, og after 5 fod 4 tom og Der Effter ifølge Instructionen bereinet og udfalden paa 141 3/4 Trælast Læster.

Mens da denne Brigantin Ved Maalingen befantes med Een glat Garnering, og uden hinder af Nedhengende Knær i Romet, Saa ær det ifølge Instructionen Samt Kongelige allernaadigste anordning og Resolution af 25 Marty 1760. Same Er Vorden tillagt 7 Læster; Thi bliver altssaa denne Brigantins Rette Drægtighed Til fortoldning Ethundrede Fyrgetyve otte og Trefierndel Trælast Læster Som udgiør Halvfembtesinstyve Femb og Enhalv Commerce Læster, hvor paa brent. anssat 1483/4 Trælast Læster og 951/2 Commerce

Gå til toppen av siden


Bilbrev

Torsdagen den_23 Novb 1780 var paa Raadstuen General A*ditens Pawels vice Precident Femmer, og Raadstue skriver Thaulow

intet var at protocollere, undtagen at Sr Daniel Isaacsen fremkom som tilkiendegav, at han paa sin Skibs Verv Tangen kaldet her ved Byen, har indeværende Sommer, Ladet opbygge ved Skibs bygmæster Thomas Natvig og Mester Svend Andreas Aanensen, eet Brig Skib Samson Kaldet, til 12_ 6#dige Canoner, om hvilket Skibs bygning han fra Constructeuren Sr Commandeur Capt von Gerner, var meddeelet 2de tegninger af 10 Marti og 5 Juli indeværende aar;

Hvorefter dette overmelte nye Skib, er saavel henseende grund teigninger som for bindings Tegninger, i alle deele fuldferdige, og Skibed opbygt, af gode og forsvarlige Eege Materialier drægtig efter Maalerbrev, af 14 hujus som her blir forevist 1483/4 Trælæst, og 951/2 Commerce Læster: til samme Skib er Comparenten Sr Isaachsen eene Eier og Reeder; og agter han at emplojere samme til den Westindiske Fahrt, hvortil han af det Kongel: Oconomie og Commerce-Collegio har erholdet fuld tilladelse mod, efter den ham forelagde Tegning, at lade dette Skib bygge;

hvorefter bemeldte Sr Isaachsen fremstillede, ovenanførte Bygmæster Thomas Natvig, og Skibs Tømmer Svenden Andreas Aanonsen, som under Corporlig Eed, Saa Sant hielpe Dem Gud og hans Hellige ord.___ bekræftede, ovennevnte Sr Isaachsens Declaration, og at de efter, de opsendte, og oven allegerede Constructioner har opbygd dette Brig Skib, som for klared er.____ Dette som et Lovligt Bill brev, blev Sr Daniel Isaachsen meddeelt.___

derefter fremkom Kiøb og Handelsmand Sr Daniel Isaachsen, heraf Byen, som tilkiendegav, at hans eene Eiende Skib Samson Kaldet drægtig 951/2 Commerce Læster har han destineret til Madera og der fra til St Croyx, St Jahn, og St Thomas i Westindien, paa hvilke Reise han behøver, eet Algiersk Søe Passe og til *** ***de indleverede, den i forordningen af 1te Maj 1747, befahlede Endelige Revers. ligesom baade bemt Sr Isaachsen og den nærværende Skipper Niels Randulph, med Corporlig Eed bekræftede, At forholde sig, i henseende det Algierske søe Pass, efter aller først bemeldte Forordnings for skrift, og da Reederen Sr Isaachsen, tillige andviiste dette Skibs Documenter, i følge Forordningen af 18 Marti 1776, som blev ham, denne Raadstue Attest herom meddeelt;________

Gå til toppen av siden


Constructionscommissionen mottar tegningene

Innført i løst saksregister vedlagt protokollen.

19)

Pro Memoria af 22 Decb 1780. at eftersee 4 stk Tegninger til et Nyt Snau Skib paa 60 Commerce Læster som Nicolay Randulf og med-Rehder Daniel Isachsen af Cristiansand vil lade bygge

Tegning nummer Sidenr.
Lade bygge 162,163
Paategning paa 1e tegning 163 til 164
paa 2e dito 164 til 167
paa 3e d 167
paa 4e d 167 til 169
Comiss: Sent: af 27 Decb 1780: hvor med
fulgte de 4 tg: tilbage 169

Side 162 om skrogets dimmensjoner

Lang inden Stevnene i øverste vanlinje 83´
Bred paa yderkanten af tømmeret 22´9"
Dyb i lasten fra Bjelkens overkant i borde til spunningens overkant i kjølen 10´

Dybgaaende med Armaturen

Agter 10´
for 9´3"
Høy imellem dekkene fra planke til planke 4´9"

Beregning

Naar den øverste wandline deles i 3 lige deele udkommer for

Bagparten 2611 cub fod
Mellemparten 4819
forparten 2946
summa 10377cub fod

Paa yderkanten af Huuden dræktig omtrent 84 Commerce læster á 5200 #

København 4de may 1780

Teigning ( hs 600) av middelspantet

Af Middelspant tillige med Dimensioner Paa tykkelse af Tømmeret og Planker til en Snau som i fornøden tilfælde Kan føre 6# dig Canoner 12 stk Lang inden Stevnene i øverste Wandline 83 fod Største Breede paa Tømmeret 22fod 9 tom

Tomme
Kiølen høy fra overkant av spunningen 15
Tykk (mittskips) 11
Indtømmeret Sidehugning 8
Bunnstokken høy paa Kiølen beholden tre i haget) 10
ud og ind) i kimingen 8
ved Underste dæk 6,5
ved Raaholtet 4
Ransonholter og Hækkstøtter 8
Dæks bjelken i speilen tyk op og ned 11
Worperne tyk 8
Hekbjelkene 8
Bielkene under Hytte Dækket 4
Kiølsvinet tyk med nedhugningen (over spantene) 8
Nedhugges over bunstokkerne 1,5
2de Gange Kimming wægere 3
Garneringen i Lasten 2

Til Underste Dæk

Tomme
2 de Gange Bielke Wægere tyk 4
Hages kant i kant 1
Bielkerne høye 9
Breede 10
Bugt 4
Ditto Knær Sidehuggen 8
Watterbordet Høyde med nedsvalingen 7
nedsvales over dekksbjelkene 2
Livholtet tyk 4
nedsvales over Bielkerne 2
baand under dækket og i bougen tyk 10
2 de Gange Skjærstokkene paa hver side tyk 3
Nedsvales over Bielkerne 1
Rebberne Breede 7
Rebberne tyk 2,5
Kravillerne tyk i fiirkant 3,5
Dæks Plankerne tyk 2
Sætgangen paa Watterbordet 2,5
Breedgangen 2

Til 2de dæk

Tomme
2 de Gange Bielke Wægere tyk 3
Hages kant i kant 1
Bielkerne høye 7
breede 8 a9
Bukt 8
Ditto knæer sidehuggning 6,5
Watterbordet tykt (høyde) 6
Nedsvales 2
Livholtet tyk 4,5
Nedsvales 2
Skiærstokkene tyk 4,5
Nedsvales 1
i mellem skiestokkerne og Livholtet 2 kraviller tyk i firkant 3,5
Ribberne breede 7
tyk 3
Dæks Plankene tyk 2,5
Sætgangen paa Watterbordet 2,5

Klædningen Udenbords

Tomme
fra Kiølen til Kimmingen 2,5
fra Kimmingen til 1te Barkholt fra 2,5 til3
1te og 2 de Barkholt tyk 4
Sætgangen 2 de Barkholt i undrekant 3
Gangen under Raaholtet 2,5
Raaholtet tyk 2,5
Skandækket tyk 2,5

Teigning ( hs 190) (Klikk her og du kan se grunnriss tegningen det refereres til)
Til en Snau som i fornøden tilfælde Kan føre 6#dige Canoner 12 støkker.

fod Tomme
lang inden Stevnene i øverste vanlinje 83
Bred paa yderkanten af tømmeret 22 9
Dyb i lasten fra Bjelkens overkant i borde til spunningens overkant i kjølen 10
Dybgaaende med Armaturen
Agter 10
for 9 3
Høy imellem dekkene fra planke til planke 4 9

Gå til toppen av siden


Beregning av skipets drektighet

Naar den øverste wandline deles i 3 ige deele udkommer for

Bagparten 2611 cub fod
Mellemparten 4819
forparten 2946
summa 10377cubic fod

Paa yderkanten af Huuden dræktig omtrent 84 Commerce læster á 5200 #

Teigning ( hs 270)

Paa Durksnidt Plan af 2 de Dæk og opstalt for Bradspillet til en Snau som i fornøden tilfælde Kan føre 6# dig Canoner 12 støkker.

Lang inden Stevnene i øverste Wanline 83´,, tom
StørsteBrede paa yderkanten af tømmeret 22´9"

Teigning ( hs 105)

Paa Seylene tilligemed Dimensioner af Maste og Rundholter til en Snau som i fornøden tilfælde Kan føre 6# dig Canoner 12 støkker.

lang inden Stevnene i øverste vanlinje 83´
Bred paa yderkanten af tømmeret 22´9"

Gå til toppen av siden


Mastenes dimmensjoner

Hele Lengde Største
Diameter
Top og begge
Nokker
Fot tome tome Fod tome
Stor masten 57 16 6
Fokkemasten 52 9 15 6
Snau masten til dekket 38 9 2
Gaffelen 21 7 en 2
Baugsprydet utenfor stevnen 23 fod
Baugsprydet innenfor stevnen 12. 9 35 9 16
Klyverbommen 23 8
Stor stangen 29 9 9,5
For stangen 29 9 9,5
Store bramstang 24 9 5,25
Forre bramstang 23 9 5,25
Store raaen 41 10,25 3 9
Fokke raaen 37 9,25 8 3
Store merse raaen 33 7,33 8
Forre merse raaen 29 6 6,75 4
Blinderaaen 27 6,75 3 8
Store bram raaen 22 4,5 5 6
Forre bram raaen 20 4 5
Store boven bram raaen 13 9 3 1 9
forre boven bram raaen 12 6 2,5 1 4
Store og forre leseils spir 18 6 4,25 5
Under leseils raaen 5 1,75 en 9
Boven leseils raaen 10 2,5 1 8
Campagne mastensom tillige gjør
Flagspil lang fra underenden til
Vantets stæd 22fod " 5,5
flagspillet lang 12 " 34 3,5til2,25 12
Bommen til campagne seilet 14 3,5
gaffelen til campagne seilet 9 4 3 en 6
Papegøye bommen 16 6 6
Bugt opp og ned 6

Kiøbenhavn den 18 Novebr A 1779

Gå til toppen av siden


Tegningene blir tilbakesendt med ønske om utbetaling av premien

No

Ind

kommen

Decembr 1780

Documenternes Indhold

226

22de

Grosserer Blach indsender d: 21 Decbr bevisligheden for at et af Daniel Isachsen og Nicolay Randulf i Christiansand bygt Skib drægtig 951/2 Com: Læster riktig er bygt efter de af Capitain Gerner forferdigede Tegninger samt at Han allene og ingen anden ere Rheder deri. Han formoder at Collegium derfor ikke allene Lader ham faae det behøvende Algierske og latinske Søe Pass, men endog den belovede præmie uagtet han ikke har indsendt Tegninger før nu til Collegi approbation hvortil uvidenhed alleene har været Skyld da han troede at siden Tegningerne af Fabrik mester Gerner vare forferdigede som er Medlm. af Commisionen saa kunde de allerede ansees som approberede.- Tegningerne følger , -

Commercecollegiet behandler saken.

Collegii Resolution

refer

exped:

Constructions Commisionens betænkning over Tegningerne indhentes-

d:22de
Decbr

Gå til toppen av siden


Commercecollegiet oversender saken til Constructionscommissionen for approbasjon

Den=22de Decbr 1780

No 212

Til Den Kongl: Constructions Commission.

I følge Høy Kongelig Resolution under 30te Novbr 1778 er Nicolay Randulf og Med Rheder Daniel Isachsen af Christiansand allerunderdanigst forundt Tilladelse at bygge et nyt Skib paa 60 Comerce Læster og samme at bruge til Farten til Vestindien under Vilkaar at armere samme med 12 Stch 6#dige Canoner og efter Aproberet Tegning at lade forfærdige Skabeloner hvoreffter de Norske Skibsbyggere maae indrette Skibet, samt derfor at nyde den ved Forord: af 18de Martz 1776 for saadant armeret Skibe Bygning allernaadigst fastsatte Præmie, og da nu bemelte Nicolaj Randulf og Med Rheder D: Isachsen har til approbation tilstillet os hos følgende Tegninger til Skibet, saa skulle man herved have sig udbedet saasnart mueligt Den Kongl: Constructions Comisions gode Tanker meddeelt, om der ved disse Tegninger maatte være noget at erindre eller om de kunne passere saaledes at vi effter Forordningens Bydende kunne approbere dem, hvorfor vi tillige udbede os Tegningene tilbagesendte _

Gen: L: O: og C: Coll: d 22de Decbr 1780
Sch: Clas: Rev:
A " - " - M:
Dræbye

 

Bak i alfabetregisteret, under bokstaven "C"

Commission Constructions

Dito angl: N. Randulf og D: Isachsen deres Tegninger til et Skibe Bygning, som skal fare paa Vestindien............................................................................

212

Utdrag av liste

Constructionscommissionen mottar tegningene

Innført i løst saksregister vedlagt protokollen.

19)

Pro Memoria af 22 Decb 1780. at eftersee 4 stk Tegninger til et Nyt Snau Skib paa 60 Commerce Læster som Nicolay Randulf og med-Rehder Daniel Isachsen af Cristiansand vil Lade bygge 162,163

Paategning paa 1e tegning 163 til 164
paa 2e dito 164 til 167
paa 3e d 167
paa 4e d 167 til 169
Comiss: Sent: af 27 Decb 1780: hvor med
fulgte de 4 tg: tilbage 169

Gå til toppen av siden


Constructionscommissionen behandler saken

Onsdagen Den 27d December var Commissionen atter forsamlet, da der var jndkommen et brev fra Commerce Collegiet saaledes lydende:

Pr: M:

I Følge Høy Kongl: Resolution under 30- Nowenber 1778. er Nicolay Randulf og Med-Rehder Daniel Isachsen af Christiansand allerunderdanigst forundt Tilladelse at bygge et Nyt Skib paa 60 CommerceLæster, og samme at bruge til Farten paa Westindien under Vilkaar at Armere samme med 12 Stch_6#dige Canoner og efter Approberet Tegning at Lade forfærdige Skabeloner, hvorefter de Norske Skibsbygere Maae indrette Skibet, samt derfor at Nyde den ved Forordningen af 18d Martii 1776: for saadant Armeret Skibs Bygning allernaadigst fastsatte Præmie, og da nu bemelte Nicolay Randulf og Med_Rehder D: Isachsen har til Aprobation tilstillet os hos følgende Tegninger til Skibet, Saa skulle Man have sig udbedet saa snart Mueligt den Kongl: Constructions-Commissions gode Tanker Meddelt, om derved disse Tegninger Maatte være Noget at erindre eller om de kunde passere saaledes, at vi efter Forordningens Bydende kunne Approbere dem, Hvorhos vi tillige Udbeder os Tegningerne tilbage sendt .

vid: Neden fore.

General_Land= Oeconomie og Commerce=Collegium den 22d Decenb: 1780.
Schimmelmann. Classen. Reventlau
Anker. Munch.

Til _________

Den Kongl: Const: Commiss: Dræbye.

vid: oven fore.

Hvorved tillige fulgte 4re Stykker Tegninger til et Nyt Skib, og Paaskriften som stod paa Tegningerne findes indført udi Protocollen Litr A: vide pagina 163: til pag 169:-

Bemelte 4 Stykker Tegninger, blev af Commissionen eftersedt og Examineret, Og blev Eenige om samme at tilskrive Commerce Collegiet følgende brev:

Pro Memoria!

I anledning af General_Land_Oeconomie og Commerce Collegii forlangende med Skrivelse under 22d Hujus, have vi Examineret og igiennomgaaet til Bedømmelse de os tilstillede 4 stch: Tegninger til et Nyt Skib paa 84: Commerce Læster, der er indrettet til at føre 12 Stykker 6#dige Canoner til Farten paa Westindien, som Nicolay Randulf og Med Rehder Daniel Isachsen af Christiansand vil Lade bygge; Imod hvilke Tegninger vi ikke finder Noget at erindre, Men andser samme Tjenlig til det bestemte brug, som i paakommende Tilfælde kan føre de ommelte 12 Stch: 6#dige Canoner .

Thi bliver de os tilsendte 4 stch Tegninger herved tilbage Leveret.

Const_Commissionen den 27_Decb.-1780._

A N I Fontenay H Kaas ** Kaas H Bille
** Weugel H Gerner F Pontoppidan. ** Fischer

I D Platou

Saksregister bakerst i protokollen.

Pag:

Pro Memoria af 22de Decbr 1780 fra Commerce=Collegiet at eftersee 4re Stch: Tegninger til et Nyt Skib som Nicolay Randulf og Med=Rehder Daniel Isachsen af Christiansand vil lade bygge. hvor med fulgte 4re Stch: Tegninger, Paaskriften paa samme indført i Protocollen Litr A pag: 163 til 169. Commiss: Sent: af 27de Decbr 1780, hvormed de 4re Tegninger fulgte tilbage.............................................................

138, 139

140.

Utdrag av liste

Bak i alfabetregisteret,
under bokstaven "I"

Isachsen & Randulf at maa bygge et defensions Skib paa 60 Commerce læster og faar Præmie........................................................................... 30

Under bokstaven "R"

Randulf og Isachsen i Christansand maae bygge et defensions Skib paa 60 Commerce Læster.................................................................................. 30

Utdrag av liste

Gå til toppen av siden


Commercecollegiet mottar svar fra Constructionscommissionen

No

Ind-kommen

Decembr 1780

Documenternes Indhold

232

27Decb

Constructions Commisionen sende den 27d Decb: de den tilsendte Tegninger af Nicolay Randulfs og Med Reder Daniel Isachsens bygte Skib. De melder herved at de har intet imod Tegningerne, men anser dem Tienl: til det bestemte Brug som i paakommende Tilfælde kan føre de anmeldte 12 stch 6*dige Canoner . _

 

Ytterligere dokumenter sendes, med anmodning om utbetaling av premien

No

Ind-kommen

Juny 1783

Documenternes Indhold

101

3 Juny

Blacks Enke & Compagnie sende under Juny et Biil og Maale Brev som beviiser at det af Daniel Isacksen i Christiansand bygt defensmæssige Skib er bygt effter Tegningerne og beder de at Præmiern derfor maae blive ham anviist. Effter Biilbrevet er Skibet ikkun 1483/4 Trælæst og 951/2 Commerce Læst men effter det Kiøbenhavnske Maalebrev er Skibet 111 Commerce Læster

Commercecollegiet behandler saken.

Collegii Resolution

refer

exped:

Gen: Told Kammeret anmodes om deres Betenkning hvilken af Læste dregternes Opgivelse skal følges.

14 Juny

Bak i alfabetregisteret,
under bokstaven "B"

Blacks Enke & Compagnie
do
om Premie for Daniel Iacksens Skib....................................
101

Under bokstaven "I"

Isachsen/.Daniel angl:
Præmien for et Skib...................................................................
101

Utdrag av liste

Commercecollegiet ber om uttalelser fra Generaltoldkammeret

No 100

Til General

Told Kameret

ad

No101

NJ:1783

Kiøbmændene Blacks Enke & Comp: har tilstillet os indlagte Bile Brev for Brig Skibet Samson kaldet der er Defensionsmæssig bygt og Kiøbmand Daniel Isachsen i Christiansand tilhørende hvilken ved høy Kongl: Resolution under 30 Novbr 1778 allernaadigst er bleven tilladt at bygge et Defensionsmæssig Skib paa 60 Læster og derover som derfor at nyde den ved Forordningen af 18 Martz 1776 fastsatte Præmie. Men da dette Skibs Læste drægtighed efter det i bile brevet oven meldte Maale Brev af 14 Novbr:1780 er allene beregnet til 951/2 Commerce Læster og samme efter Opmaalning heri Staden og vedføyede Attest fra den Constituerede Skibsmaaler her er befunden at være 111 Commerce Læster saa maae man herved tienstl: udbede sig det Kongl: General Told Kammers behagelige betænkning meddeelt hvilken Læste drægtighed man ved Præmiens Anviisning skulde følge hvorhos man ville forvente sig dokumenterne behagelig tilbagesendte ___

G: L: O: og C: C: d: 14 Juny 1783 :/:
Schimmelmann Clasen Hennings

M: R: W: Law: D.
K.

Bak i alfabetregisteret, under bokstaven "T"

Toldkammeret/General:/

do Spørges hvad Læstedrektighed Skibet Samson vel har................

100

Utdrag av liste

Commercecollegiet får svar fra Generaltoldkammeret

No

Ind-kommen

July 1783

Documenternes Indhold

122

-"-

General ToldCammeret melder d:12te July at den rette Læstedrægtighed paa det i Christiansand bygte defensionsmæssige Brig Skib Samson kaldet hvorfor Kiøbmand Daniel Isachsen har Fordret premie de den af Skibsmaaleren her i Byen anførte Drægtighed nemlig 111 Commerce Læster . ___

Commercecollegiet behandler saken.

Collegii Resolution

refer

exped:

122

Finanse Collegium anmodes at anviise ham Premien effter den af Gen: ToldCammeret oppgivne Læstedrægtighed . __

5 Augl:

Bak i alfabetregisteret, under bokstaven "T"

Told Cammeret angaaende do angl: Kiøbmand Daniel Isachsens Skibs Læstedrægtighed............................................................................... 122

Utdrag av liste

Gå til toppen av siden


Commercecollegiet sender anmodning til Financecollegiet om utbetaling av premien

No 118

Til

Det Kongelige

Finance

Colleg:

Ved Kongelig Resolution af 30te November 1778 er Kiøbmændene Nicolay Randulph og Daniel Isaksen i Christiansand, allernaadigst bleven tilladt at bygge et Skib paa 60 á 70 Commerce Læster, til at fare paa Vestindien og andre Stæder, imod at indrette samme Defensions Mæssig og nyde den derfor ved Forordningen af 18de Martii 1726 udsatte Præmie. Da nu bemeldte Kiøbmand Isacksen har bevisliggiort at have bygt et Skib Samson kaldet og drægtig 111 Com: Læster, effter de herfra approberede Tegninger og Hand derfor har begiæret den derfor bestemte Præmie a 8rd paa Commerce Læst anvist, skulle vi herved tjenstlig Andmode det Kongelige Finance Collegium behagelig at ville foranstalte Præmie for dette Skib andvist enten til Ham selv eller hans Commicsionair Blacks Enke, som paa hans Vægne vil imodtage Præmien . ____

General Land Oeconomie og Commercio Collegium
den d:5te Augustii 1783 . ____
Schimmelmann Clasen Hennings
Munch Rejnhart Westermann
Lavætz Dræby
Kirkston

Bak i alfabetregisteret, under bokstaven "F"

Finance Collegium
do
om at anvise Kbmd: Isaksen Præmiæ for et nybygt Skib.................
118

Utdrag av liste