Nyheter

  • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Defensjonsskibet SAMSON af Christiansand


Litt om skipets historie Kronologisk hendelsesforløp fra den første søknaden til forliset
Samson modell Om byggingen av modellen i scala 1:32
Samson vraket Modell av vraket eller det som er igjen på bunnen i dag
Et resymé Kortfattet resymé om Samson
The SAMSON treasure Summary in English
Der schatz des SAMSON'S Resümee im Deutsch
Søknads prosessen Transskriberte dokumenter fra Commersecollegiet, Kong Christian 7 og Construksjons kommisjonen, som viser kompleksiteten i byråkratiet på slutten av 1700 tallet i forbindelse med byggingen av et slikt skip
Bygge prosessen Transskriberte dokumenter som viser stadiene i fartøyets byggeprosess.
Grunnsnitt Konstruksjonstegning av SAMSON som viser skrogets form
Konstruksjonstegningene Alle fire tegningene som Samson ble bygget etter.
Konstruktøren Fabrikkmester Kommandørkaptein Henrik Gerner
Rederen Litt om Daniel Isaachsen og slekten Willoch.
Kapteinen Niels Brønlund Randulff
Bemanningen Liste over mannskapet på den siste turen
Den siste reisen til St.Croix Samson´s reise fra Kristiansand til St.Croix endte med en stranding. Her presentere vi sjøforklaringen som ble gitt. Denne forklaring beskriver hele reisen fra Kristiansand til St.Croix
Forliset En fortelling om forliset
Personregister Liste over alle personer som nevnes i dokumentene i alt 286 stk.
Marin arkeologisk utgraving Oversikts bilder av utgravings området.
Gjenstander Beskrivelse av gjenstander som ble funnet ved utgravingen
Sølvskatten Bilder av myntene
Litt om skipets historie

18 juli 1778

Skriver Skipper Niels Randulff et brev til Commercecollegiet hvor han og Daniel Isaachsen søker om tillatelse til å bygge et defensjonsskip.

25 august 1778

Behandler Commercecollegiet saken og noterer seg visse betenkninger. Dette går på at de helst ser at han heller bruker skipet til fart på Middelhavet, for på denne måte å kunne gi ham tillatelse til byggingen.

29 august 1778

Sender Commercecollegiet svarbrev tilbake til Niels og Daniel hvor de nevner sine betenkninger, og hvor de nevner at de ikke uten videre vil kunne gi dispensasjon for byggingen.

15 oktober 1778

Sender Kjøpmann Blach et brev hvor han, på vegne av Daniel og Niels purrer på avgjørelsen i saken. Her presiseres det at de vil holde seg til forordningen hva gjelder armering.

17 November 1778

Behandler Commercecollegiet saken på ny, og gjør seg nye betenkninger. De vet at det er problemer med å bygge så store skip som forordningen krever, i Norge, men tør ikke uten videre å gi dispensasjon, da de ennå mangler opplysninger om forordningen.

23 November 1778

Sender Commercecollegiet brev til stiftamtmann Hagerup i Kristiansand, hvor de meddeler deres betenkninger.Samme dag utformer Commercecollegiet en kongelig forestilling med ønske om at skipet skal kunne bygges på tross av at det er for lite i forhold til hva forordningen krever.

30 November 1778

Undertegner Kong Christian 7 dispensasjonen for tillatelse til å bygge defensjonsskipet på 60 Commercelæster, under forutsetning av at det ble bestykket med 12 stk 6-punds kanoner, og at det bygges etter tegninger approbert i København. I tillegg skulle det utarbeides skabeloner i København.

12 Desember 1778

Sender Commercecollegiet nytt brev til stiftamtmann Hagerup i Kristiansand hvor det meddeles at Hans kongelige Høyhet har gitt sin godkjennelse til søknaden.Samme dag sender Commercecollegiet det samme brevet også til Generaltollkammeret, til informasjon.

10 Mars og 5 Juli 1780

Mottas konstruksjonstegninger fra Kommandørkaptein Henrich Gerner på orlogsverftet i København.

Sommeren 1780

Skipet bygges, i løpet av sommeren, av skipsbyggmester Thomas Natvig og skibstømmersvenn Andreas Aanonsen. Bygget av beste kvalitet ekematerialer. Materialene til de største detaljene på skipet var på forhånd importert av Randulff fra Østersjøområdet.

28 Oktober 1780

SAMSON sjøsettes fra Tangen i Kristiansand

14 November 1780

Skipet blir målt, og det utstedes målebrev på 95½ Commercelæster og 1483/4 Trelæster.

23 November 1780

Møter Daniel Isaachsen, Niels Randulff og Thomas Natvig på rådstuen i Kristiansand, og skipets Bilebrev blir laget.

21 Desember 1780

Sender Blach et brev, hvor han ber om å få tilsendt de nødvendige sjøpass for SAMSON. Samtidig som han ber om å få tilsendt premien for det bygde defensjonsskip. Han vedlegger bilebrevet som bevis for skipets bygging, og beklager at tegningene ikke har blitt sendt inn tidligere.

22 Desember 1780

Behandler Commercecollegiet saken, og merker seg at de må innhente godkjennelse fra den kongelige Constructionscommision på tegningene.
Samme dag
Sender så Commercecollegiet brev til Constructionscommisjonen, hvor de ber om deres approbasjon, og eventuelle uttalelser i anledning de vedlagte tegninger. Videre ber de om at tegningene blir returnert til Commercecollegiet.

27 Desember 1780

Behandler Constructionscommissionen saken, og godkjenner byggetegningene. Samme dag Sender Constructionscommissionen et brev til Commercecollegiet og meddeler dem at de ikke har noe å innvende på tegningene. De mener også at alt er ok med hensyn til armeringen. Samtidig vedlegges tegningene i retur.Samme dag mottar Commercecollegiet brevet fra Constructionscommissionen, med tegningene vedlagt.

21 Februar 1781

SAMSON legger ut på sin jomfrutur fra Kristiansand til Madeira, St.Croix, St.Jan og St.Thomas. Med trelast, prisvarer, hvete, erter, vin, øl, tekstiler, jern varer, mm. til en samlet verdi av 10.000 Rdr. Kaptein på skipets første tur var Niels Brønlund Randulf.

? Juli 1782

SAMSON registrert i tollprotokollen i København på fart mellom Vestindia og Danmark.

20 Juli 1782

Blir SAMSON målt på nytt. Denne gangen i København, og her blir resultatet 111 Commercelæster, eller slik det ble oppgitt, med 1/6 fradrag, 92 1/2 Commercelæster.

3 Juni 1783

Sender Blachs enke & compagni nok et brev til Commercecollegiet hvor de ber om å få utbetalt premien siden skipet er bygget i henhold til tegningene. Skipet måler ihht. målebrevet 95 1/2 Commercelæst, men 111 Commercelæst ihht. det Københavnske målebrev

14 Juni 1783

Behandler Commercecollegiet saken, og bestemmer seg for at Generaltollkammeret bør uttale seg om størrelsen på skipet før en avgjørelse blir fattet. Samme dag sender Commercecollegiet brev til Generaltollkammeret, hvor de belyser saken, og ber om å få beskjed om hvilken størrelse man skal gå ut ifra ved beregning av premien. De vedlegger målebrevene, og ber om å få tilbakesendt dokumentene.

12 Juli 1783

Sender Generaltollkammeret sitt svar til Commercecollegiet, hvor de slår fast at det er den lestedrektigheten som er målt i København, nemlig 111 Commercelæst. man skal benytte.

5 August 1783

Behandles saken på ny av Commercecollegiet. Samme dag sender Commercecollegiet brev til Finance collegiet, hvor de beskriver forholdene, og ber om at de betaler ut premien til Daniel eller Blachs enke, ihht den lestedrektighet som er fastsatt av Generaltollkammeret, og med 8 Rdr pr. lest. Her bør det kunne finnes noe vedrørende utbetalingen fra Financecollegiet. til Daniel, samt ev. et svar tilbake til Commercecollegiet. i saken.

25 August 1785

Under en kraftig orkan på St.Croix blir skipet kastet på land. Skipet blir reparert i løpet av de kommende måneder.

11 desember 1786

Forliser ved Homborsund

12 august 1984

Vraket blir funnet av Trond Johannessen, Hans Petter Madsen og Roy Høgåsen. Etter mange års arbeid med kildemateriale om skipet.

Gå til toppen av siden


Copyright © Norsk Forlishistorisk Forening. Vedlikeholdes av Trond Johannessen