Nyheter

  • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Niels Brønlund Randulff

  • Navnet RANDULFF
  • Kjøp av hus
  • Om lån av penger til å kjøpe hus
  • Brev fra Randulff til tollmyndighetene
  • Et nesten forlis med "CRONPRINTSEN"
  • Salg av huset
  • Hans død og det meget omfattende skifte
  • Kunngjøring om auksjon av eiendelene hans
  • Kunngjøring til kredit- og debitorer i boet

 

Kaptein Niels Brønlund Randulff

Av Hans Petter Madsen

Det er vanskelig å skulle gi seg i kast med å beskrive et menneskes personelighet. Saken blir ikke enklere av at vi må gå over to hundrede år tilbake i tiden for å hente opplysninger. Imidlertid har personen Niels Brønlund Randulff satt tydelige spor etter seg, så helt umulig er det altså allikevel ikke.

Niels ble født i 1733 på Lekang i Hadsel i Vesterålen. Han kom til verden i en familie som vel må sies å tilhøre datidens absolutt øvre sosiale skikt. Hans far var sorenskriver på dette tidspunkt. Senere ble han konstituert fogd og proprietær i Lofoten og Vesterålen. Hans mor var datter av sogneprest i Hadsel og prost i Lofoten og Vesteålen. Det var ikke bare hans foreldre som hørte til det øvre lag i samfunnet, dette var noe Randulff familien alltid hadde gjort, ja faktisk helt fra den aller første Randulff.

Det var vel ikke til å unngå at vår Niels ble noe preget av denne glans og storhet, som omgav hans slekt. Det skortet nok heller ikke på penger eller makt, noe som måtte til på denne tid for å sikret guttens utdannelse og fremtid. Niels gikk nye veier for Randulff slekten, da han valgte å bli sjømann. Kanskje var dette et av de første klare tegnene på Niels's sterke personlighet, og evne til å stå på egne meninger. Hvorfor han valgte sjømannsyrket? Ja si det. En del eventyrlyst lå nok til grunn, men også det at han tidlig tok sikte på å nå til toppen innen yrket, og derved høste den annerkjennelse og erbødighet det sømmet seg for en kaptein på den tiden. Han var ikke så rent lite forfengelig den godeste Niels, og likte nok godt at folk så litt opp til han. Men vi må heller ikke glemme lønnspotensialet. En "coffrdie capitain" kunne på den tiden tilegne seg betydelige hyrepenger, samt at det var vanelig at de drev utstrakt handels- og fraktvirksomhet ved hjelp av den skuta de var ansatt som kaptein på.

I 1772, mens Niels bor i Trondheim får han i oppgave å ta seg av sin brors sønn. Gutten hadde nylig mistet sin mor, og hans far Herman Pedersen Randulff som var fogd, var blitt arrestert for underslag. Hvordan Niels klarer denne oppgaven forteller historien ingenting om, men at han ble valgt til å oppdra og ta vare på en 6 års gammel gutt, forteller litt om at han vel var egnet til denne oppgaven.

Noen ganske få år senere Løser han borgerbrev som kaptein i Kristiansand. Han har med dette som de fleste av tidens Randulff'er oppnådd en høy status i samfunnet. Vel var han kanskje ikke i det helt øverste lag av samfunnet, men en borger av byen Kristiansand var såmenn ingen hvem som helst heller.

I 1774 blir han ansatt av Daniel Isaachsen, som kaptein på hans nybygde skute DEN GRØNNE REBBERBANE. Fartøyet skulle gå i fart på de Vestindiske øyer, og det stiltes strenge krav til kapteinen på slike langturer. Dette viser at han ble ansett for å være en særlig dyktig sjømann og kaptein.

Den 4 april 1775 gifter han seg som det sømmer seg for en av hans stand. Hans utvalgte er ingen ringere enn Hartvine Fehman Christensen, datter av rådmannen i byen. At det var rådmannens datter hadde nok sine fordeler skulle en tro, men at hennes søster var Daniel Isaachsens kone hadde nok en ennå større betydning. Daniel Isaachsen var på denne tiden blandt de aller største skipsrederne i Norge, og var en svært mektig og rik handelsmann. Det kan selvfølgelig være et rent tilfelle at det ble nettop henne, men det er også mye sansynelig at nettop den posisjonen hun gav ham, var den største årsaken til giftemålet.

Allerede året etter får de en datter som de døper Barbra Margrete. Det synes nå som om Niels for alvor vil sette bo og etablere seg i byen. Mot å låne en stor sum penger, ja hele 600 riksdaler, får han tilslaget på sin svigerfars hus. Dette var en stor eiendom, taksert til over 1000 riksdaler, og bestod av et stort hovedhus, en krambod, en tobakksfabrikk, samt på andre siden av gaten, byens største vinkjeller og en del skjul og uthus. I tillegg til alt dette fantes også en stor urtehage med strandlinje og brygge. Det er helt klart at Niels, ved dette kjøpet, stadfester sin posisjon som en av de fremste borgere av byen. Det var forøvrig hans svoger, Daniel Isaachsen, som ordnet det hele. Det hadde seg nemlig slik at Niels var ute på sjøen da huset ble lagt ut for salg. Daniel sørget for alle nødvendigheter vedrørende kjøpet, samt lån av penger.

Hans lån på 600 riksdaler var belagt med 4 prosent renter pr. år. Disse forfalt til betaling hvert halvår, henholdsvis 11 juni og 11 desember. Hvis vi følger hans liv videre, ser vi at han betalte sine renter, i hvertfall de første årene, som har vært mulig å spore opp. Avdrag, derimot, betalte han aldrig så lenge han levde. Dette forteller vel ganske klart, at huskjøpet var i største laget for hans økonomi.

I året 1779 blir han på nytt far. Denne gangen til en sønn, som han døper Herman Brøndlund Randulff. Allerede neste år får han nok en sønn, som blir døpt Peder Randulff.

Daniel Isaachsen satte stor pris på sin svoger, både som menneske og som en god skipper. Dette viste han nok en gang ved å ansette Niels som kaptein på en nybygd skute. Denne gangen var det på SAMSON. Den 21 februar 1781 legger Nils fra kai med kurs for de vestindiske øyer.

Etter fire lange år er han igjen å se i Kristiansands gater. Mens SAMSON gjennomgår nødvendig vedlikehold, er Niels og hans mannskap hjemme. Han deltar ivrig i selskapslivet, og er nok mang en gang midtpunktet med saftige beretninger fra eksotiske farvann. I de siste årene hadde hans økonomiske situasjon gradvis forverret seg. Dette vises ved at hans gjeld til sin svoger stadig økte. Daniel var alltid på pletten som den reddende engel hver gang Niels var i økonomiske vansker, og han var aldri vanskelig når det gjaldt et lite lån.

Etter det dramatiske forliset av SAMSON, blir hans økonomi stadig dårligere. Nye gjeldsbrev blir undertegnet. Kone og tre barn krever sitt, samtidig som en standsmessig levestandard skal opprettholdes.

I 1792 blir han utnevnt til statsmegler i Kristiansand. Men dette hjelper ikke. Hans økonomi blir stadig verre. Svoger Isaachsen må hjelpe til nok en gang med å løse ut noen store gjeldsposter. Nils har det ikke godt.

Like før jul i 1794 får han kapteinsjobben ombord på sin svogers skute DIANA. Hans lønn var hele 25 riksdaler pr. måned, kona hevet 15, men det var allikevel ikke nok. Økonomien sprakk fullstendig til slutt, og tidlig på året 1797 var det ingen vei utenom, huset måtte selges. Niels var fremdeles ombord på DIANA, og befant seg i Østersjøen, da huset skulle gå under hammeren. Dagen før auksjonen kommer meldingen - Niels er død. Det hadde skjedd mens de lå ved Calmar i Sverige. Var det den store falitt som til slutt gav den ellers så sterke og trauste sjømannen hans banesår?

Navnet RANDULFF's betydning

Randulf og Randolf er gamle nordiske navn, sammensatt av rond som betyr skjold med ramme rundt, og ulfr som betyr ulv eller zool. Opprinnelig var navnet Rondolfr som senere ble til Randolf, Rannulf (tidfestet 1383), Randulf, engelsk Randolph. Betydningen av navnet er altså Skjold/vern mot ulv.

Kjøp av hus

Lån i Den Latinske Skoles Casse

Pante-Brevene

Capital

Renter

betalt resterende
.......Samme 546r.2q_16 bleve den 19de April 1777 udsatt hos Sr Niels Randulph imod Pante_Brev paa Capital 600 r
Huuset neml: Sr Randulphs taxeret for 1050 rdr Rentene af forbemt 546rdr 2q_16 ere betalte, da Randulf fik de paa Capitalen resterende 53r:1q_8s neml: den 11te Dec: 1777 fra oven mte 19de April 1777 .............. .......... 13_3_14

(Utdrag av liste)

C7**4½ rd
1777

No 2

Henrich Thaulow Kongelig Maiste Bye og Raadstue skriver samt Auctions Directeur udi Christiansand Gjør vitterligt at aar 1776 den 11 Novbr, om eftermiddagen Kl: 2 slet blev efter Sr Daniel Isaachsen, paa eegen, og øvrige med Creditorers vegne, efter afdøde Raadmand Peder Christensen, hans skriftlige Reqvisition, foretaget 3de gang Auction I og over bemelte Sag. Raadmandens huus og Plats med Pertinentier ., til denne Auction var skeed med Lovlig bekiendtgiordte, ved andslagne Placater paa Stadens Kierke døre, og Auctions Klokkens om ringen igjennem alle Stadens gader. til Liebhabernes efterrening blir bekientgiort følgende Conditioner.___ 1. at Kiøbe Summen betales 10 Uger fra dato, til Incassator Mr Carstensøn, og af Kiøbe Summen betales den Bergenske brand Stifter 60rd 3q. 2. Huuset staaer fra dato for Kiøberens Regning og Kand strax tiltrædes. 3. den Kiøbende bekoster selv Auctions Skiødet, med det stemplede papier, I Ligemaade betaler den Kiøbende Resterende Vægter hold, og Sprøite Skatt_ I følge med kommende Reqvisition var dette Huus af behørige Taxations Mænd ovenmelte 11 Novbr efterseet og taxeret neml: Sæde Huiset med tilhørende Pertinentier, den der tvert oven for beliggende Pag boed med Vin Kielder og Skiul samt een liden Strand have, hvilket alt var taxeret for 700 Rdr -

I følge foran førte Conditioner blev dette huus og Plats med Pertinentier, indsat for den vurderede Summa 700 Rdr, __

Hvorefter skiede adskillige opraab, bud og overbud, indtil Sr Daniel Isaachsen paa Sr Niels Randulfs vegne, giorde første bud med 811 Rdr, hvorfor paa Auctions maade skeede tilslag.

og som bemelte Sr Niels Randulp bevidner med Incassator Mons. Carstensens herpaa tegnede qvitering, at til ham paa de herrer Raadmand Christensens Creditorers vegne er skeed behørig Rigtighed. Saa udstedes dette Auctions Skiøde hvorved derhos og afstaaes fra Raadmand Christensens arvinger og for bemelte herrer Creditorer til Sr Niels Randulp og arvinger, forben: Huus og Plats med alle dets Pertinentier, Kakkelovner, og øvrige antumer og naglefaste indredninger, Pags boed, vin Kielder, Skiul og udhuuse, ligesom de derved forrettede Lovlige adkomster Specificerer._ af hvilket alt Kiøberen nok bemeldte Sr Randulf og arvinger sig saa nøttig og gavnlig betiener, som sande Eiere helst vil og efter Loven skee Kand samt efter den om Auctions mærket allernaadigst udgangen Forordnings tilhold._

Dette til bekræftelse under min Haand og hostrøgte Signete.__

Christiansand den 17 Maij 1777.___ H:_Thaulow

Læst og bekientgiort udi Christiansands Byetings Rett, Tiirsdagen den = 10 Juni 1777 og anmeldt udi Justits Protocollen fol. 401 samt ordlydende anført i Pante og Skiøde Protocollen fol. 10.

Test Sørensen Thaulow -

Lånet på huset i Kristiansand

C7**3½ rd
1777

No 3

Jeg underskrevne Niels Randulph, Borger og Indvaaner udi Christiansand__ Kiendes og herved vitterlig giør, at Jeg efter underdanig ansøgning til de høie herrer Directeurer, for den Latinske Skoles Cassa at samme Cassa, er Laant og forstrakt den Summa 600 Rd, Siger Sex hundrede Rd: Af denne Capital forbinder Jeg mig og arvinger, at betale den aarlige Rente 4 procte som beregnes fra sidstleden 19 April, og herefter i 2de Terminer, neml: hver 11Juni, og 11 Decbr skal vorde erlagt,_ og paa det imidlertiid den Latinske Scholes Cassa, og høie herrer Directeurer, Kand være forsikret og betrygget for ovenmelte Capital og Rænter, haver ieg indstillet og Pantsat, ligesom ieg og herved med første Prioritets Rett, indstiller og pantsetter mit eiende og paa Auction efter min Sal: Sviger Fader, Raadmand Christensen, tilkiøbte huus og Plads, beliggende i Byens østre part, mellem Frue Sal: Commerce Raad Svennich Høyers paa den sønder, og Snedker Henrik Løwes paa den østre siide Samme Huus og Plads med Pertinentier, er i følge Kongelig Allernaadigst Rescript af 18 Sept sidstleden, foranstaltet, vedbørlig taxerede og i følge den derover udstedde forretnings formeldt af 18 april sidstl. andset af værdie til 1050 Rd, og er dette huus af følgende beskaffenhed Sæde Huuset i sig selv i meeged god Stand, med 7 betrukne værelser og i alt 10 Jern Kakkelovner, under Huusit , een brand frie og gevelvet Kielder, 2 gaarder Bryggerhuus, med indmuured Kobber Kiedell, eet Bryggerhuuskammer, 2 de Page boeder, een Salt boed, fæe huus og hæste Stald, 2 Veed skiuler 2 Baggaarder een Tømmer Bygning af tvende værelser, En Tobaks fabriquer, een Urter og Frugt have nest ved Huusit. Tvers over gaden, eet Cariol Skiul med Port til gaden, samt tvende andre Skiuler, under samme Tag.hvilket Huus og Plats staaendes som det nu er, eller herefter Kund bliver forbedred, skal være og forblive, den Latinske Scholes Cassa og høie herrer Directeurer, eet trygt og sikkert underpant, indtil den Laante Capital 600rd med paa Løbende Renterester af mig eller arvinger, skadesløs, er betalt og erlagt, ligesom Jeg og i aller underdanigste følger, for bemeldte Kongelige Allernaadigste Rescript af 18 Sept: 1776 hermed vedtager, at naar Capitalen, enten bliver Opsagt eller formedelst Renternes udeblivelse, skal andsees som opsagt, maa Stiftelsen, uden videre Lov og Dom træde til Pantet, og giøre sig i samme betalt, uden at enten seenere Panthavere, eller andre Creditorer maa derimod indvende noged,___ Dette til bekræftelse, har ieg denne nu udgiven Pante Obligation, eegenhændig underskreved, og mit Signets hostrøgt_ Christiansand den 17de Maj 1777

N. Randulf (LS)

Til allerunderdanigst følge hans Kongelige Mayts, allernaadigste Rescript, af 18 Sept: 1776, bliver herved erindret til alle ved Kommende allerunderdanigste efterretning, at som denne Obligatio andgaaer eer offentlig Stiftelses Pant, saa kand ingen enten Transport eller udslettelse i Pante bogen finde Sted, uden vores paategnede tilladelse __ Ch sand ut supra .___

S. Friedlieb W. Fé mer O. Nideros A. Kierulf C. Høyer

Læst og bekientgiort udi Christiansands Byetings Rett, Tirsdagen den 10 Juni 1777, og ommeldt udi Justits Protocollen fol 401, samt ordlydende indført udi Pante, og Skiøde Protocollen fol: 10 Testr Sørensen Thaulow

Kreditor-register

1777
17 Maij Niels Randulf, kiøbt, ved auktion Raadmand Peder Christensens Huus Ø:nz Commerce Raad Høyers huus paa den S: og henrik Løves tilli- gemed een tvert oven for,liggende viin Kielder og Pags boed, samt skiuler ......................... 10-

(Utdrag av liste)

Debitor-register

1777
17 Maij Niels Randulfs Pante brev til Christiansands Latinske Schole for 600 Rd med første Prioritet i Raadmand Christensens huus, Ønz Commerce Raad Høyers S. og Henrik Løve ....................... 10- afløst den 20 Junii 1797, efter Qvitering No 8 fol: 123. ____

(Utdrag av liste)

Brev fra Randulff til tollmyndighetene

Til 1te: Question Svaris, at jeg 1785 in Juny afgik herfra til St: Croix hvoer jeg tilligemed Andre Trafiquerede, formeedelst Lidde Skade udi Orcanen s: a: og manggel Paa Retuur-Ladning, maadte over ligge til Prima Aug: 1786, maadte Returne derfra med 2/3 Ladning til Kibh: som af f: a Toll=Regnskaber, maa Kunne, Erfahris.__

Til 2de Question Svaris tjenestlig,, at Jeg 1782, in Aug: afgik fra Kjbhavn til Amsterdam hvoer jeg formeedelst mangel paa fragt, maatte blive til Juny 1783 og da Directe til St: Thomas hvoer formeedelst mangel af Retuur, ikke kom derfra før end in July 1784, til Amsterdam, hvoer jeg effter udlosning, Retuurneret hertil med Barlast og forbleev til jeg udgik Paa oven anførte Rejse til St: Croix

Randulff

Søeskade på CRONPRINTSEN i 1789

For Retten fremkom Skibs Capitain Nils Randulf Commanderede Skibet Cronprintsen her hiemmehørende, som i følge sin producerede Journal forklarede at Han den 6te Decbr: forige aar afseilede fra Cadix med een Ladning Salt, dermed destineret til Kiøbenhavn, og da som melt han *** Skibet afseilede var samme udi god og forsvarlig Stand, sin destinerede Reise at fuldføre, fortsat Lades Reisen med foranderligt veirligt, og intet remarquablet passerede indtil den 14 December, da Befandt dem paa Latitude 42 gr: 2 m: Nordre B:, og Longitud 10 gr: 20 m: Ost fra Piccol, da der over dem en svær Storm fra S: vest og N: vest Qvarteer, med Gruelig Søe, Bøyer og Styrtninger, hvormed Skibet arbeidede forskrekkelig, og foraarsagede den Malheur, at Skibets Roer splittede /: samt derved agter Stevnen Begav sig meget:/ saa at Bolterne igiennem agter-Stevnen hæk_Bjelkerne udtrækkede sig, blev desaarsag nød til at bierge, samt sætte smaae Seil til Frygt for at miste Skibets Roer, og faae et ramponeret Skib. Man fortsatte derpaa Reisen nesten Continuerlig tyk og stormende Veir, samt iblant forskrekkelige Styrtninger, hvorved Skibet arbeidede gevaltig, saa de var bestandig udi megen Frygt for Roeren og Agter=Stevnen; den ** Decbr: var avanceret Schagen nær circa 7½ Miil O:S:O: fra dem efter Gisning, sprang Vinden f** W:N:W og N:W: til S:S:O: og Syd med en stiv Kuling, og ustadig, samt tyk Luft, som tilforn, hvorfør efter foregaaende holdende Skibs Raad var nødsaget at søge første Havn den beste, til Liv, Skib og Ladningens frelse. Den 31 dito blæste haardt af S:W: og Syd med Regn og tykt Veir, om Formiddagen fik Landet af Norge at see omtrent 3/4 Miil fra, og derefter fik Lootser Ombord, som bragte Skibet til Anker Udi Havnen Groos 4 mil osten for dette Stæd, hvor de formedelst Contrair Vind og stormende Veir blev liggende til den 16 Januari 1790, da de ved Hielp af Lodser blev bragt med Skibet hertil Staden, og som Reisen ikke med Skibet kunde fortsættes til Kiøbenhavn af foranførte Malheur paa Roeren og agter=Stevnen, saa var Ladningens redning her uomgjengelig fornøden for derefter at faae samme i standbragt.

Til hvilken Forklaring at beedige Comparenten fremstillede her for Retten sin denne Reise medfarende Ober=Styrmand Hans Kul***d, Tømmermand Peter Hanssen, Baadsmand Ouen Olsen, Matroser Søren Glut og Johan Anderssen, forestille denne Forklaring ordlydende blev oplæst, som da samtlig tilstod at medføre den rene Sandhed, og derpaa de een hver for sig aflagde deres Corporlige Eed med de Ord Loven befaler : Saasandt hielpe Dem Gud og hans hellige Ord. Endvidere under samme Eeds Kraft declarerede samtlige Mandskab, at denne Malheur med Skibet ikke formedelst deres Capitains eller egen Forseelse var existeret, men allne af Storm og Søe=Brækninger, som oven forklaret er, og at een hver inden Skibets Borde havde giort sin yderste Flid til Reisens Fortsættelse.___ Hvilket Comparenten Randulf begjærede sig in forma beskreven meeddelt, som Retten indvilgede . _______

Salg av huset

Tirsdagen den 7de Martii 1797 blev ved Byetinget følgende Documenter publicerede: _____

No 1.

**** C7. 7Rdr 1797.} Jeg underskrevne Niels Randulff, Stads Megler i Christiansand, tilstaaer og herved giør vitterligt, at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skiøder og afhænder fra mig og mine Arvinger til Kiøbmand Hr Jens Sann og hans Arvinger, mit ejende og iboende Huus i Byens østre Deels ** Quarter under No 47, med tilliggende Urtehauge, hvis Grund efter Opmaalingen af 29 Junii 1786, indeholder **8½ Qvadrat Fod, saa og da paa andre Side af Dronningens Gade i 9de Qvartær tilliggende Skjuel, med tilhørende Tomt, af Indhold efter Opmaaling af 21 Julii f: a: 19813/4 qvadrat Fod, dog at Ejeren al***** **** af det lidet Huus No 69 imellem Viin Kjelderen og Skjulet fremdeles skal have *** ******, samt Ind- og Udgang igjennem Porten og det halve Gaardsrum, og at paa Linien af Portrummets Grund ikke enten maae bygges Huus eller sættes Plankeværk, paa det at samme ej skulle forhindre at man med en Kierre kunde vende i Gaarden, alt saaledes som vedtagit og bestemt er ved Opmaalingen 29 Junii 1786 af Skjulet og bemelte lidet Huus, samt endelig en ved Byens vestre Deels 1ste Qvartær beliggende Gresløkke eller Strandehauge, imellem Almindingen paa den østre og Hr Christian Gierdrums Strandehauge med Gang paa den vestre Side: Og da Kiøberen haver betalt og fyldestgjort mig den for disse Ejendommer omforenede Kjøbesum 1300 Rdr siger Tretten Hundrede Rigsdaler dCt, saa skal bemelte med sammes muurer- og nagelfaste Indredninger, saavelsom Krambodens tilhørende Indredning og de I**** Rækværk til sammes Trapper, samt foranførte Skjule og Strandehauge med desses Tilliggelser, som de nu befindes , og med samme Grunde og rettigheder, som det mig med Skjøde af 17 Mai 1777 overdraget og med bemelte Opmaalingsforretninger nærmere beskrevne, frie for al Hæftelse og ere til denne Tid, herefter følger og tilhører for benævnte Hr Jens Sanne. som hans fuldkomne eje til frie Brug og Raadighed, gjørende sig deraf saa nyttig og gavnlig som han selv vil og Kan jeg i øvrigt derfor bliver hans faste Hjemmelsmand efter Loven. Til Bekræftelse under Haand i Christiansand den 4 Martii 1797. I min Mands Fraværelse og efter hans dertil given Fuldmagt bliver dette Skjøde, som ved hans Hjemkomst af ham selv nærmere vil blive vedtaget og ***** af mig underskrevet, ligesom og det ydermere min Svoger hr Consul Isaachsen ved Paategning derpaa vil erkjende at være ansvarlig for Kjøbets Sikkerhed. Hartvigine Randulff født Christensen. Da min Svoger Randulff er fraværende paa en Søe Rejse, saa indestaaer jeg for *** dets Rigtighed og at hans egen Underskrivt skal skee ved Hjemkomsten Dan: Isaachsen (L:S:) igien foregaaende skrivteli KjøbeContract herom har været oprettet, det kan paa begge Sider, om forlanges med Eed bekræftes. Hartvigine Randulf fød Christensen. Jens Sanne. In****te Skjødes Tinglysning have vi, som Ovenformyndere, intet at erindre, Overformynderne vedkommende. Christiansand dn: 6 Martii 1797.__ Ole Foss. **th Bruun. Tinglyste inden Christiansands Byeting den 7 Martii 1797, i Justits Protocollen extraheret og udi Skjøde og Pantebogen paa fol: 108 ordlydende indført, hvorhos anmærkes, at paa de solgte Ejendommer hviler uafladelig Niels Randulffs 1ste Prioritets Obligation til Latinske Skoles Casse for 600rd, datered 17 Maii 1777, testere M. Glukstad, const: Byfoged. Henr: Thaulov .______

Debitor-register

1797
Martii 4 Niels Randulff solgt til Jens Sanne Huset No47 med tilliggelser neml: 1 Skjul paa Nordre Side af Dronningens gade, og 1 Strandehave ved w: B: 1te qteer........................................................................ 108

(Utdrag av liste)

Skjøte på huset i Kirkegaten 6

50 Peder Chistensson No47 Grunde No48

1748 d 18 april Peder Christensøn Kiøbt Toger Rosenbergs Enche Engel Lusies huus Østre neml:
Commerce Raad Anders Svennikssøn Høyer Syden og Lars Andenson Lund Østen 5.10
1733 d 16 februar Toger Rosenberg Kiøbt av Helvig Maria Sl. Anders Mortensons huus mf. Lars
Tronhiem og Ole Gundersøns haveplads Kiøbt av Peter Høyer d 3 Januari 1728 4.32
Udi Peder Christensøns Skiøde av 1 Oktob 1762 til Blik smeden Frideric Ehrenfeld
Dilleben paa Anna Sl. Tønnes Jansøns av ham Kiøbte huus, som han taget fra denne
gaard og lagt til sin egen 37 af Vide 6.95
1777 d 12 maj Niels Randulf Kiøbt ved Auction Raadmand Christensens huus O"nz Henrik Løves
huus s, og Commerce Raad Høyers huus S: 7.10
1777 d 17 Maj Niels Randulps Pante brev til den Latinske Skoles Casse for 600 Rdr
aflyst den 2de med garanti i huuset, med Page boder etc: samt tvert over gaden eet Cariol Skiul,
Junii 1797 efter med port til gaden, samt tvende andre Skiuuler under samme tag 7.10
Qtr No 8, folio
123.__
1797 Martii 4. Jens Sanne Kiøbt af Niels Randulff dette Huus med Tilliggelser, nemlig
det tvert over for liggende store Skiul, og en Strandehauge ved 1 ste Qvartæer
i vestre Byen 8.108

Død og skifte

Dødsannonse

Det har behaget forsynet ved Døden at henkalde min inderlige elskte og uforglem melige Mand Skibs Kaptein Niels Brøndum Randulff i hans Alders 64de Aar, i Kalmar i Sverig, paa en Reise til Middelhavet. Dette for mig og 3 Børn smertelige Tab tilkien degives herved hans og mine fraværende Slægt og Venner, og forvisset om enhvers Deelta gelse i min billige Sorg, frabedes al skrivtlig Bevidnelse.

Kristiansand den 23de Marts 1797.
Hardvine Randulff.
født Christensen

Innkallelse til auksjon over dødsbo

Efter De herrer Skifteforvalteres Forlangende bliver Torsdagen den 20de April førstkommende Klokken 2 Slæt Eftermiddag holdet offentlig Auktion i Sterbohuset efter afdøde Coffardie-Capitain Niels Randulff, over sammes tilhørende Løsøre Effekter, bestaaende af Sølv, Messing, Kobber, Jern, Blik, Glas, Porcelain og Steentøj, Trævahrer, adskillige meget gode Meubler, Sængeklæder, Mands Gangklæder, Linned, en Deel forskjellige Værktøjer, item nogle Mahognie og andre Slags Planker, saa og endeel Jernbaands Foustager og Ankere, item nogle Furre Bygningstømmer, med andre mere. Thi ville de Lystha de ovenmelte Tid og Sted sig behagentlig indfinde.

Kristiansand den 6te April 1797.
Henr: Thaulov.

Kunngjøring til kredit- og debitorer i boet

Da Sterboets Tilstand efter den paa Søereisen bortdøde Koffardie Kapitaine Niels Randulff, ikke formaaer at bekoste noget ordentlig Proklama; saa bliver herved, paa Grund af Placaten under 26de Oktober 1792, bemelte Niels Randulffs efterladte Credi- og Debitorer, 3de Gange, saavel i de Kiøbenhavnske Berlingske Tidender, som Kristiansands Addresse-Avis, med 12 Ugers Varsel indkaldede, for os som Skifteforvaltere inden saadan Tids Forløb at melde sig, Creditorerne deres Fordringer at frembringe med saadanne Legitimationer som Loven efter død Mand kræver, og Debitorerne at betale hvadde til Boet maatte være skyldige.

Kristiansand den 10de August 1797
Femmer. Glukstad.
konstit: Byfoged.

Kunngjøring om auksjon

Onsdag den 30te August førstkommende, om Formiddagen Klokken 10 Slet bliver paa Stadens Raadstue foretaget Skifterne efter afgangne Kjøbmand Taral Hejde og Skibs Kapt. Niels Randulff, hvortil herved indvarsles disse Stervboers Creditorer, saavelsom Arvinger og andre Vedkommende, at møde bemelte Tid og Sted, deres Tarv at paaagte.

Kristiansand den 24de August 1797.*
Femmer Glukstad.
Konst: Byfoged

Previous page: Samsons reder  Neste side: Skipsmannskapet på Samson